بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مخاطرات رانندگی

نویسندگان

چکیده

مخاطره به کن شهایی اطلاق م یشود که در لحظات سرنوش تساز گرفته م یشود. مخاطره تحت
تأثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است. این مقاله با الهام از الگوی نظری آلریش
بک و آنتونی گیدنز، عوامل اجتماعی مؤثر بر مخاطرات رانندگی را مورد شناسایی قرار م یدهد. از نظر
گیدنز، مخاطره، پیامد ناخواسته کنش افراد است که در شرایط آگاهی صورت م یگیرد؛ درحال یکه بک
معتقد است مخاطره در بستر ناآگاه یها پدید م یآید و عوامل مؤثر بر آن جهان یشدن و فرد یشدن
است. روش تحقیق، پیمایشی است و جامعه آماری موردمطالعه، رانندگان شهر تهران م یباشند و
نمون های 330 نفری با استفاده از فرمول کوکران به روش نمون هگیری طبق های انتخاب شد و اطلاعات
حاصله با استفاده از تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است. نتایج حاصله نشان م یدهد که میانگین
احتمال مواجهه با مخاطرات رانندگی در بین پاسخگویان در حد پایینی است. نتایج این پژوهش
ب هطورکلی تأییدی بر رابطه معنادار مخاطرات رانندگی با فرد یشدن و رابطه معکوس و ضعیف
مخاطره با جهان یشدن در بعد اعتماد به کارشناسان و عدم رابطه مخاطرات

کلیدواژه‌ها