اثرسنجی تجربه رانندگی در زمان درک خطرات ترافیکی باا ستفاده از آزمو ن پویای درک از خطر

نویسندگان

چکیده

آگا ه نبودن رانندگان تاز ه کار، خصوصاً متقاضیان دریافت گواهینامه از موقعیتهای دارای خطرات
بالقوه ترافیکی، در حین رانندگی میتواند شرایط خطرناکی را به وجود آورده و به تصادف منجر
شود. در این مطالعه از یک آزمون درک خطر رانندگی با پخش کلیپهای کوتاه ویدئویی شامل شش
موقعیت دارای خطربالقوه ترافیکی به منظور انجام مقایسه بین رانندگان باتجربه و کم تجربه در شناخت
این موقعیتها استفاده شده است. شرکت کنندگان شامل 53 نفر متقاضی دریافت گواهینامه و راننده
تاز ه کار و 30 نفر راننده باتجربه بودند. گروه کم تجربه در مقایسه با گروه باتجربه نسبت به موقعیتهای
دارای خطر دیرتر عکس العمل نشان داده و یا موقعیتهای موردنظر را نمیشناختند. پایایی آزمون
0 به دست آمده است. نتایج این پژوهش با توجه به وجود تفاوت / با محاسبه آلفای کرونباخ، 781
معنادار بین دو گروه شرک تکننده در آزمون، حاکی از نیاز به آموزش و شناساندن موقعیتهای دارای
خطرات بالقوه ترافیکی به متقاضیان دریافت گواهینامه پیش از ورود آ نها به چرخه ترافیک میباشد.
این پژوهش با حمایت مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا انجام شده است.

کلیدواژه‌ها