اثربخشی بسته آموزشی مهارت‌های روانی ـ اجتماعی رانندگان بر سلامت روان آنان

نویسندگان

چکیده

سلامت روان راننده از مهم‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های رفتار رانندگی بوده و هرگونه کاستی در این زمینه نتایج نامطلوب و غیرقابل جبرانی برای رانندگان و مسافران در پی خواهد داشت . در مطالعه حاضر، اثربخشی بسته آموزشی مهارت‌های روانی‌اجتماعی بر سلامت روان رانندگان مورد بررسی قرار گرفته است. آموزش در یک گروه از رانندگان (174 نفر) به مدت 9 جلسه 80 دقیقه‌ای اجرا شد. ابزار پژوهش، دو ابزار سیاهه سلامت روانی- 28 ( ویت و ویر 1983 ) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ( لویباند و لویباند 1995) بودند. نتایج به دست آمده اثربخشی بسته آموزشی را بر افزایش سلامت روان نشان دادند. محدودیت‌ها و پیشنهادهای پژوهش و کاربردی مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها