ارزیابی ارتباط میان متغیرهای مرتبط با روند صدور گواهینامه‌ی رانندگی و ایمنی ترافیک بر مبنای مقایسه ایران با سایر کشورها

نویسندگان

چکیده

بررسی‌های علمی انجام شده در خصوص تصادفات ترافیکی و علل آنها نشان می‌دهد، عامل انسانی با اختلاف چشمگیری نسبت به دیگر عوامل بالاترین سهم را در وقوع تصادفات دارد. به عبارتی می‌توان انسان و اشتباهات او را مهم‌ترین دلیل وقوع تصادف رانندگی دانست. بر همین اساس از سال‌ها پیش در بسیاری از کشورها در سراسر جهان قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای در خصوص چگونگی صدور گواهینامه‌ی رانندگی برای متقاضیان وضع شده است. مطالعات قبل و بعد ثابت نموده است تقریباً در تمامی موارد، وضع و اعمال چنین قوانینی تأثیر مثبتی روی کاهش تصادفات داشته است. این مقاله به ارزیابی این ادعا از طریق مقایسه‌‌ی تصادفات رانندگی و عوامل مرتبط در روند صدور گواهینامه‌ی رانندگی در ایران و سی‌وسه کشور دیگر جهان پرداخته است. به این منظور سه مدل خطی تعمیم یافته برای کل تصادفات، تصادفات افراد مبتدی و تصادفات منجر به فوت ساخته شده است. نتایج نشان می‌دهند آزمون بینایی سنجی، آزمون روانسنجی، ساعات آموزش عملی و قوانین سختگیرانه بخصوص به گونه‌ای که گواهینامه‌ی فرد را تهدید کنند، متغیرهای مرتبط با روند صدور گواهینامه هستند که اثر جدی در کاهش تصادفات دارند.

کلیدواژه‌ها