تأثیر روش های مختلف آموزشی بر نگرش دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بوشهر نسبت به مقررات راهنمایی و رانندگی و فرهنگ ترافیک در سال 1390

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

2 دبیر آموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر« تاثیر آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی بر فرهنگ ترافیک دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در سال 1390» بود. فرضیه های 3 گانه ی تحقیق با در نظر گرفتن تاثیر عامل آموزش به سه روش سخنرانی، پخش فیلم آموزشی و برگزاری مسابقه نقاشی و انشاء، بر فرهنگ ترافیک (یادگیری و نگرش) دانش آموزان دوره ابتدایی و نیز مقایسه آنها با گروه کنترل مطرح و بررسی شد. روش تحقیق مورد استفاده، آزمایشی (با پیش و پس آزمون) بود. جامعه ی آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی شهرستان بوشهر در سال 1389، به تعداد 14504 نفر، بود. که در نهایت با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی ساده، تعداد 329 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک نوع پرسشنامه ی محقق ساخته نگرش سنج با 16 سؤال، و یک آزمون چهار جوابی یادگیری، با 16 سؤال، از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی (همگی بسته پاسخ) بود. پایایی ابزار اندازه گیری، پس از تعیین روایی محتوایی (صوری) پرسشنامه ی نگرش سنج از طریق نظر صاحبنظران، با استفاده از روش آلفای کرانباخ ضریب پایایی معادل 84/0 تعیین گردید. یافته های پژوهش نشان داد که؛ آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به روش های سخنرانی و برگزاری مسابقه نقاشی و انشاء بر یادگیری این قوانین تاثیر دارد، اما روش پخش فیلم های آموزشی در این خصوص تاثیری ندارد؛ از میان سه روش آزمایش شده تنها روش سخنرانی بر نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به فرهنگ ترافیک مؤثر واقع شد و دو روش دیگر در این زمینه بی تأثیر بودند.

کلیدواژه‌ها