بررسی تاثیر سبک زندگی بر انضباط رانندگی مطالعه موردی (شهرهای اردکان و میبد)

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی استان یزد

چکیده

امروزه رانندگی، با توجه به نقش مفید و ارزنده آن در حوزه حمل و نقل و ارتباطات انسانی ، بخش مهمی از زندگی اجتماعی محسوب می شود و همانگونه که هر اجتماعی نیاز به نظم و انضباط دارد تا از مسیر دلخواه خود منحرف نگردد، در فرهنگ و رفتار رانندگی نیز برای جلوگیری از هرج و مرج و دفع خطرات احتمالی آن، برقراری انضباط و توجه به نظم و حق و حقوق دیگران امری ملزوم و ضروریست. عوامل فرهنگی و اجتماعی نقش بسیار مهمی در رعایت قوانین و مقررات رانندگی و در نتیجه انضباط رانندگی دارد. بر همین اساس، در این مقاله ضمن سنجش میزان رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در بین شهروندان و رانندگان در شهرهای اردکان و میبد، رابطه سبک زندگی با انضباط رانندگی مورد مطالعه قرار می گیرد. به لحاظ روش‌شناسی در این پژوهش از روش پیمایش بهره گرفته شده است و جامعه آماری این پژوهش شامل شهروندان 18 تا 64 ساله شهرهای اردکان و میبد است که دارای خودروی شخصی هستند و به عنوان شغل رانندگی و یا شهروند عادی به فعالیت رانندگی می‌پردازند. حجم نمونه این تحقیق شامل 384 نفر است که با استفاده از روش محاسبه فرمول کوکران بدست آمده است. داده های مربوط به این پژوهش از طریق پرسشنامه که توسط پرسشگران به صورت مصاحبه چهره به چهره گردآوری شده، به دست آمده است. در تحقیق حاضر برای استخراج اطلاعات پرسشنامه از نرم افزار spss استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از جداول دوبعدی، همبستگی و تحلیل رگرسیون بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که بین سبک زندگی و انضباط رانندگی رابطه معنی‌داری وجود دارد و ابعاد سبک زندگی توانسته 18/0 از تغییرات متغیر انضباط رانندگی را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها