بررسی اثر افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف؛ مطالعه موردی راه های اصلی استان خراسان رضوی

نویسندگان

1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده ای، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 کارشناس ایمنی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

5 مشاور مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

چکیده

علاوه بر بکارگیری روشی اصولی برای تحلیل اقتصادی اقدامات ایمن سازی راه، یک فرایند بهینه سازی با هدف بیشینه کردن منافع اقتصادی در برابر هزینه های اجرایی نیز باید مورد استفاده قرار گیرد. با اجرای این فرایند برای بهینه سازی اقدامات ایمنی راه در مقاطع پرحادثه موجود در محورهای استان خراسان رضوی، روند تغییرات معیارهای کارایی نسبت به افزایش هزینه ها مورد بررسی قرار می گیرد. در الگوریتم تخصیص معرفی شده در این مطالعه ترجیحاً از مفهوم ضریب تعدیل تصادف (CMF) به منظور محاسبه مقدار کاهش تصادف استفاده شده است. در انتها پس از تدوین کامل اطلاعات ورودی تحلیل، با استفاده از فرایند بهینه سازی و روابط مشروح در بخش گذشته، می توان برای هر محور مجموعه ای از اقدامات ایمن سازی را در بین موقعیت های شناسایی شده اولویت بندی نمود به طوری که اقدامات انتخاب شده بیشترین منفعت خالص را با توجه به اثر کاهش تصادف و هزینه های اجرای آن داشته باشد. با بررسی راهکارهای مختلف انتخاب شده در موقعیت های پرحادثه در هر یک از محورهای مورد مطالعه، می توان به تاثیر هر یک از این راهکارها و یا اثر ترکیبی آنها پی برده و از نتایج این مطالعات به عنوان تجربیاتی در مطالعات آتی بهره گرفت. نمودار تغییرات منافع به دست آمده از اجرای عملیات ایمن سازی راه نسبت به هزینه ها یا بودجه اجرایی نمودار مطلوبیت را برای عملیات ایمن سازی نشان می دهد، به طوری که با افزایش صرف هزینه ها مطلوبیت ایمنی در محیط مورد مطالعه افزایش می یابد. مقدار نرخ فایده به هزینه (BCR) برای محورها با حجم عملیات مختلف متفاوت بوده است.

کلیدواژه‌ها