تدوین راهبردهای موثر در ارتقای سلامت اداری پلیس راهور ناجا با استفاده از مدلSWOT

نویسندگان

چکیده

سلامت اداری یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را بخوبی و برای دستیابی به سازمانی سالم اجرا می کند. هدف پژوهش حاضر، ﺗﺪوﻳﻦ استراتژی های موثر در ارتقای سلامت اداری پلیس راهور ناجا با استفاده از مدل SWOT است. جامعه آماری این پژوهش را فرماندهان و مدیران و افسران ارشد شاغل در پلیس راهور (112=N) تشکیل دادند که با توجه به جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه 86 نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه می باشد. لذا جهت تعیین روایی پرسشنامه ها، با بررسی و اعمال نظر حداقل سه نفر از اساتیدی که در حوزه سلامت اداری تدریس می کنند و نیز برخی از اعضای جامعه آماری، روایی پرسشنامه تعیین شد. همچنین جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب الفای کرونباخ استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل محیط داخلی (قوت ها و ضعف ها) و محیط خارجی (فرصت ها و تهدیدات) به ترتیب برابر با 84/0 و 86/0 تعیین گردید که نشان دهندۀ پایایی بالای پرسشنامه مربوطه می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که در عوامل داخلی قوت ها و در عوامل خارجی فرصت ها دارای وزن بیشتری نسبت به شعف ها و تهدیدات داشتند، لذا با توجه به این نتایج راهبرد مؤثر برای پلیس راهور ناجا راهبرد تهاجمی می باشد. نتایج این پژوهش می تواند برای فرماندهان و مدیران پلیس راهور ناجا جهت برنامه ریزی های خود مثمر ثمر واقع شود.

کلیدواژه‌ها