بررسی تطبیقی شیوه های فرهنگی اصلاح رفتار ترافیکی کاربران در کشورهای توسعه یافته وارائه راهکارهای اجرایی برای ایران

نویسندگان

چکیده

بررسی تطبیقی شیوه های فرهنگی اصلاح رفتار ترافیکی کاربران در کشور های توسعه یافته وارائه راهکار های اجرایی برای ایران صورت گرفته است . در این تحقیق از دوروش اکتشافی و پیمایشی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.در بخش روش اکتشافی از بین انبوه منابع خارجی مربوط به تجربیات کشور ها ، شا خص ها و الگوی اصلی اصلاح رفتار ترافیکی شناسایی و نظر نخبگان نسبت به ارزیابی الگو و شاخص ها مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس از روش پیمایشی و استفاده از نظرات کارشناسان زمینه های تطبیق شیوه های فرهنگی اصلاح رفتار برای کاربران ایرانی بررسی شد. ابزار جمع آوری داده ها نیز در بخش پیمایشی پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پایایی و روایی آن قبل از اجرا مورد تایید قرار گرفت و جامعه آماری نیز کارشناسان و نخبگان حوزه های مدیریت ترافیک ، فرهنگ ترافیک و پلیس راهور (و البته استاد های حوزه اجتماعی ، حقوقی ، روان شناسی ) بوده اند. نتایج تطبیقی نشان می دهد که باید از شیوه های فرهنگی درجهت جمع گرایی در رانندگی وجهت دهی کاربران ترافیکی به سمت احترام به همنوع و توجه به خواست و انتظارات دیگران در قالب آموزش های عملی سود جست و البته این نوع از آموزش های حتما از دوران مدرسه آغاز گردد.اگر چه در ایران شیوه های فرهنگی بر خلاف سایر کشور ها در جهت کنترل پرخاشگری رانندگی و احترام به قانون کاربرد دارد، لیکن افراد به راحتی قوانین را با پرداخت جرایم و رانت های اطلاعاتی دورمی زنند. همچنین پیشنهاد می گردد که با اشاعه فرهنگ ترافیکی در مدارس و آموزش عملی دو چرخه سواری ، استخدام افتخاری دانش آموزان به عنوان همیار پلیس ، توزیع متون آموزش ترافیک با اولویت پیشگیری از ترافیک توسط شرکت های خودرو سازی ، شرکت های بیمه و بهداشت و درمان و سازمان های حمل و نقل و شهرداری ها به اصلاح رفتار ترافیکی کاربران ( و رانندگان زن و مرد ، خودرو های شخصی و عمومی پرداخت.

کلیدواژه‌ها