ارزیابی تاثیر ثانیه شمار بر رفتار رانندگان در تقاطعهای چراغدار

نویسندگان

پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده

مطالعات گذشته سهم قابل توجهی در فهم تاثیر ثانیه شمار معکوس در ایمنی ، شرایط ترافیکی و رفتار رانندگان در تقاطعات دارند. این مطالعات نشان داده‌اند که شرایط رانندگی و فرهنگ عمومی ترافیک از کشوری به کشور دیگر می‌تواند بسیار متفاوت باشد. بنابراین در جهت تعیین تاثیر این تجهیزات لازم است تا رفتار رانندگان در ارتباط با عبور از تقاطع مورد مطالعه قرار گیرد و سپس با استفاده از نتایج حاصله در مورد استفاده یا عدم استفاده از این ابزارهای کنترل چراغ تصمیم‌گیری شود. مطالعات گذشته نشان داده که رفتارهای رانندگان ناشی از عوامل گوناگونی در فاز زرد است که روند خطی و قابل پیش‌بینی را دنبال نمی‌کند. در این پژوهش پس از برداشت داده‌های واقعی از برخی تقاطعهای چراغدار شهر تهران نسبت به تحلیل رفتار عبور رانندگان از تقاطع با توجه به حضور یا عدم حضور ثانیه‌شمار اقدام شد. بیش از 962 نمونه مشاهده شد و مدل رگرسیون لجستیک برای مدلسازی رفتار عبوری رانندگان بکار گرفته شد. نتایج نشان داد که احتمال توقف در تقاطع بدون ثانیه شمار معکوس بیشتر از تقاطعاتی است که دارای ثانیه شمار معکوس هستند. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر میرسد که نبود ثانیه شمار معکوس در زمان فاز زرد سبب کاهش عبور پر خطر از تقاطع می گردد. بنابراین نبود این شمارشگرها در فاز زرد توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها