ارزیابی عوامل موثر در ایمنی عبور عابر دانش‌آموزان از عرض معبرهای برون شهری

نویسندگان

چکیده

ایمنی تردد عابر پیاده و نرخ بالای تصادفات وسایل نقلیه با عابر پیاده که در اکثر موارد منجر به فوت یا جراحات دائمی ‏می‌شود؛ توجه زیادی را به خود جلب نموده است. بررسی پارمترهای رفتاری عابرین پیاده به هنگام عبور از عرض ‏خیابان، می‌تواند در شناسایی عوامل موثر در بروز این تصادفات موثر باشد. در این پژوهش دانش آموزان به عنوان یکی ‏از آسیب پذیرترین قشرهای عابرین پیاده در جاده‌های برون شهری مد نظر قرار گرفتند. بدین منظور از محل عبور ‏دانش آموزان 3 مدرسه، در جاده‌های برون شهری شهرستان محمودآباد استان مازندران فیلم برداری و اطلاعات لازم ‏از طریق مشاهدات ویدئویی استخراج گردید، سپس سرفاصله زمانی (سرفاصله) قابل قبول عابرین پیاده به هنگام عبور از ‏عرض خیابان، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در ایمنی عبور، با استفاده از نرم افزار ‏‎ spss‏ و مدل رگرسیون چند ‏متغیره خطی مدلسازی شد. نتایج نشان داد که فاصله وسیله نقلیه خط نزدیک، مرحله عبور، زمان عبور، نوع وسیله نقلیه ‏و تعداد مشاهدات عابر، در سرفاصله قابل قبول عابرین پیاده تاثیر بسزایی دارند. همچنین براساس این پژوهش مشخص ‏گردید که عابرین پیاده سرفاصله را با توجه به فاصله از وسایل نقلیه انتخاب می‌کنند و نه با توجه به سرعت وسایل ‏نقلیه.‏

کلیدواژه‌ها