بررسی نقش سامانه های هوشمند در کاهش تلفات انسانی در بزرگراه های شهر تهران

نویسنده

چکیده

در تحقیقات متعدد عوامل موثر بر تصادفات را شامل: انسان، وسیله نقلیه، جاده و محیط معرفی نموده اند، گرچه انسان به عنوان موثر ترین عامل در تصادفات مورد توجه خاص قرار گرفته است و به نظر می رسد اثر این عامل به نوعی اثر عامل های راه ؛ وسیله نقلیه و محیط در تصادفات را تحت الشعاع قرار داده است. اما بنظر می رسد که رفتارهای انسانی تابع فاکتورهای زیادی است که در بروز رفتارهای حادثه ساز توسط او موثر هستند. این پژوهش به عنوان هدف اصلی خود بدنبال بررسی نقش عوامل موثر بر تصادفات و کاهش تلفات ناشی از حوادث ترافیکی می باشد. به بیان ساده تر می توان گفت، این پژوهش به دنبال تاثیر عوامل انسان، راه، وسیله نقلیه و محیط بر کاهش تلفات انسانی ناشی از تصادفات است. بدیهی است بر اساس تجربیات حاصل از کشورهای توسعه یافته صفر کردن تصادفات امری محال است(طرح افق صفرسوئد، آلمان یا فرانسه و هلند )، اما توجه به ارتقای ایمنی و سلامت در عوامل موثر بر تصادفات مانند طرح (ssp یا برنامه ایمنی پایدار )در هلند موجب به حداقل رسیدن تلفات انسانی ناشی از حوادث ترافیکی خواهد شد.البته به صورت مصداقی، تاثیر سامانه های هوشمند حمل و نقل و ترافیک (به عنوان یکی از شاخص های مهم تغییر رفتارهای حادثه ساز و ارتقای ایمنی راه ) موثر بر کاهش تصادفات بزرگ راه های شهر تهران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل موردی قرار خواهد گرفت. این تحقیق به لحاظ هدف و ماهیت کاربردی، به لحاظ روش های گردآوری داده ها،توصیفی از نوع ارزیابی و از نظر زمان یک پژوهش مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه تصادفات بزرگراه های تهران بزرگ در بهار سال 1394 تشکیل می دهدکه به روش سرشماری کلیه داده ها به عنوان نمونه این مطالعه تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های این مطالعه نشان داد که کاهش تصادفات بخشی از توسعه جوامع صنعتی و بخش لاینفک آن می باشد ؛ اما با ارتقای ایمنی در هر یک از عوامل بروز تصادف یعنی راه و وسیله نقلیه امکان کاهش تلفات به شکل فزاینده ای نسبت به وضع موجود، بدیهی است. برای اثبات این ادعا، تصادفات دوره های زمانی مشخص، قبل و بعد از نصب دوربین های کنترل سرعت و مدیریت سرعت وسایل نقلیه در بزرگ راه های آزادگان،مدرس ،صیاد شیرازی ،صدر، نیایش و تونل توحید؛ مورد بررسی مقایسه ای قرار گرفت که بین 15 تا 80 درصد کاهش تصادفات را نشان می دهد و تصادفات منجر به فوت در این بزرگراه ها به صفر رسیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ارتقای ایمنی در حوزه وسیله نقلیه و راه با استفاده از فنآوری های سامانه های حمل و نقل هوشمند،نظام مند شدن سیستم امداد و نجات و استفاده از زمان طلایی امداد رسانی به مصدومان، کمک موثری در تغییر رفتارهای انسانی و پیشگیری از وقوع حوادث منجر به مرگ و کاهش هزینه های سرانه ملی ناشی از حوادث ترافیکی، می کند.

کلیدواژه‌ها