مدل سازی رفتار رانندگان در مواجهه با خرابی روسازی

نویسندگان

چکیده

زمینه و اهداف: تأثیر خرابیهای روسازی راهها بر ایمنی مسیر به اندازة تأثیر آن بر راحتی سرنشینانِ استفاده کننده از راه شناخته شده نیست. برخی از انواع خرابیها مانند صیقلی شدن سطح دانه های روسازی، بر روی فاصله توقف وسایل نقلیه تأثیرگذار هستند. برخی دیگر از خرابیها با ایجاد ناهمواری در سطح راهها، بر رفتار رانندگان در هنگام رانندگی اثر میگذارند. در این مقاله، یک تحلیل ایمنی از رفتار انحراف مسیر رانندگان در مواجهه با خرابی روسازی ارائه شده است
روش: رفتار رانندگان بر اساس پارامترهای هندسی خرابیها، پارامترهای ترافیکی و مشخصات خیابانهای موردمطالعه، ارزیابی شد. رفتار رانندگان در مواجهه با خرابی روسازی در دو حالت بدون انحراف از مسیر حرکت (بدون عکس العمل یا ترمزگیری و عبور از روی خرابی) و با انحراف از مسیر حرکت (انحراف از مسیر حرکت و عبور از کنار خرابی) دسته بندی و با استفاده از مدل لوجیت در نرم افزار SPSS تحلیل شد. بدین منظور داده های مرتبط با متغیرهای محل خرابی، مساحت خرابی، طول و عرض خرابی، فاصلۀ خرابی تا خط کشی، نوع خرابی، متوسط تردد ساعتی، سرعت متوسط وسایل نقلیه و تعداد خرابی در فاصلۀ 100 متری از خرابی موردنظر در ارتباط با 540 وسیلۀ نقلیه عبوری از 18 محل خرابی، در خیابانهایی با درجۀ عملکردی شریانی درجه 2 در شهر یزد به صورت میدانی با حضور در محل و بدون جلب توجه رانندگان جمع آوری شد

کلیدواژه‌ها