بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درون شهری

نویسندگان

ناچا

چکیده

امروزه وسیله نقلیه شخصی به عنوان ابزاری برای دستیابی سریعتر به کاربریها و فعالیتهای اجتماعی مطرح است، ضمن آنکه از مشکلات جدی در شهرهای بزرگ نیز به شمار میآید. در این میان، گرایش به استفاده از وسایل نقلیه شخصی بر این معضل افزوده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درونشهری تهران بزرگ است
این تحقیق از نوع هدف، کاربردی و از نظر روشهای کمی گردآوری دادهها، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی میباشد. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده کلیة خانوارهای دارای خودروی شخصی است. در این تحقیق به دلیل ساختار جامعه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد
یافته های تحقیق نشان داد که عوامل ابزاری، بیشترین تأثیر را بر گرایش شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه شخصی در سفرهای درونشهری دارد و عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل فردی و عوامل فرهنگی به ترتیب در رده های دوم تا پنجم تأثیرگذاری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها