امکانات و ظرفیت های رسانه های اجتماعی برای جمع سپاری پایش مردمی عملکرد پلیس

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی امکانات و ظرفیتهای رسانه های اجتماعی برای جمع سپاری وظایف نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی است. با توجه به اینکه نیروی انتظامی همواره به دنبال شیوه هایی است تا بتواند از مردم برای حفظ امنیت و برقراری نظم کمک گرفته و از مشارکت هرچه بیشتر آنان در پایش و نظارت عمومی بهره گیرد، این مقاله به بررسی نظریه ها، نگرش ها و تجربیات موجود در زمینه جمع سپاری پرداخته، ضمن ارائه و معرفی ظرفیتها و امکاناتی که جمع سپاری را در اختیار سازمانها قرار میدهد، برخی راهکارهای کلی را نیز پیشنهاد میکند.
روش: روش این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است و به شیوه تحلیلی قیاسی به بررسی قابلیتهای رسانه های اجتماعی داخلی در جمع سپاری پایش مردمی عملکرد نیروی راهور میپردازد.
یافتهها: یافته های مقاله حاکی از استفاده از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و ابزار مبتنی بر وب برای اخذ مستقیم نظر مخاطب و جمع آوری نظرات بهصورت مستقیم، در کنار استفاده از تکنیک ها و ابزارها و کانالهای سنتی برای دریافت نقد و نظرهای جامعه مخاطب است.
پیشنهادها: با ایجاد نظام جامع بازخورد و تشکیلات تحلیل و بازخورد متناسب با ساختار سازمانی نیرو از طریق اصلاح و متمرکزسازی نظامهای ارتباطی رسانه و ایجاد سامانه جامع تجمیع و نظارت عمومی و سنجش مداوم و منظم نیازها و میزان رضایت مردم و پوشش کامل و جامع جامعه آماری، و بالاخره استقرار سازوکار مهندسی داده ها و داده کاوی و برپایی تشکیلاتی برای مطالعه و اجماع به منظور تحلیل نظرات و سیاستگذاری و تصمیم سازی لازم در پایش مردمی مؤثر ایفای نقش میکند.

کلیدواژه‌ها