نقش رسانه ها در کاهش تخلفات رانندگان

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: تحقیقِ نقش رسانه ها در کاهش تخلفات در رانندگی با هدف میزان استفاده راهور ناجا از ظرفیتهای رسانه ها به منزله یکی از مهمترین مشکلات موجود ترافیکی در کشور به تفکیک هریک از رانندگان اقشار اجتماعی صورت گرفته است.
روش: محقق از روش توصیفی تحلیلی با تکنیک پیمایشی برای جمعآوری داده ها استفاده کرده است. جامعه آماری این تحقیق، استادها و کارشناسان عرصه ترافیک و حمل ونقل است و ابزار جمعآوری داده ها نیز پرسشنامه محققساخته است که پایایی و روایی آن قبل از اجرا موردِتأیید قرار گرفت.
نتایج و یافته ها: یافته های تحقیق در خصوص تأثیر رسانه های جمعی در کاهش تخلفات و لغزشهای رانندگی نشان میدهد که بیشترین تأثیر به ترتیب در کاهش تخلفات ایمنی رانندگی، کاهش لغزش ها و کاهش اشتباهات ایمنی رانندگی است.
پیشنهادها: با توجه به یافته های مربوط به تأثیر بیشتر رسانه ها در کاهش تخلفات پیشنهاد میشود که اولویت اطلاع رسانی، تبلیغات و تولید برنامه های تلویزیونی و فیلم و محتوای پیامک های ارسالی از سوی راهور ناجا، با محوریت تخلفات غیرعمدی باشد و با توجه به نواقص اطلاع رسانی در این حوزه، یک مطالعه آسیب شناسانه از سوی مرکز تحقیقات صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها