ارزیابی تأثیر درج کلمات انگلیسی بر افزایش قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: برای اینکه تابلوهای راهنمای مسیر، بهترین عملکرد را داشته باشند، باید طوری طراحی شوند که برای تمامی کاربران راه ها با ملیت های مختلف نیز قابل استفاده باشند . بدین منظور در راستای استانداردهای جهانی، در تابلوهای غیرانگلیسی زبان باید نام معابر با یک زبان بین المللی (انگلیسی) هم درج شود تا رانندگانی که از کشورهای مختلف با تابلوها مواجه می شوند، هم بتوانند پیام تابلوها را به راحتی دریافت نمایند.
روش: در همین راستا، در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر درج کلمات انگلیسی بر روی قابلیت خوانایی تابلوهای راهنمای مسیر موجود در ایران، پس از طراحی تابلوها و سپس با افزودن معابری با زبان انگلیسی بر روی آن ها و با ترکیبات قرارگیری متفاوت با زبان فارسی، طی انجام آزمون هایی، زمان درک و عکس العمل قرائت تابلوها توسط کاربران به دست آورده شده است.
یافته ها: پس از بررسی و تحلیل آماری داده ها، درنهایت نشان داده شده است که اگر در طراحی تابلوها، کلمات با زبان انگلیسی به صورت جدا و در زیر کلمات فارسی قرار گیرند؛ زمان درک و عکس العمل قرائت تابلوها نسبت به تابلوهای ت کزبانه فارسی، تغییر محسوسی نم یکند؛ ولی چنانچه در طراحی تابلوها، زبان انگلیسی به صورت مختلط با کلمات فارسی بر روی تابلوها قرار گیرند، زمان درک و عکس العمل قرائت تابلوها به مقدار محسوسی افزایش می یابد که درنتیجه باعث کاهش قابلیت خوانایی تابلوها
می شوند.

کلیدواژه‌ها