مقایسة آسیب های روانی بازماندگان سوانح رانندگی با جمعیت عادی

نویسندگان

چکیده

موضوع و هدف: این پژوهش، آسیب های روانی بازماندگان سوانح رانندگی را با جمعیت عادی مقایسه می کند. این پژوهش از نوع پژوهش های علّی مقایسه ای (واپس نگر ) بود . جامعة آماری این پژوهش شامل تمامی بازماندگان حوادث رانندگی در ایران که یکی از بستگان خود را در سانحه رانندگی از دست داده اند و نیز جمعیت عادی بود. برای این منظور، تعداد 112 نفر از گروه جمعیت عادی و تعداد 134 نفر از بازماندگان سوانح رانندگی در چهار استان کشور به عنوان گروه نمونه در پژوهش شرکت کردند.
روش: برای جمع آوری داده های آسیب های روانی از چک لیست نشانه های اختلالات روانی استفاده شد. داده های به دست آمده به وسیلة نرم افزار اس پی اس اس و با روش آماری (SCL- 90- R) تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه وتحلیل شدند.
نتایج: بررسی ها نشان داد که بازماندگان سوانح رانندگی در هشت مؤلفه سلامت روان، یعنی در میزان رنج های جسمانی، میزان وسواس، میزان حساسیت، میزان افسردگی، میزان اضطراب، میزان پرخاشگری، میزان ترس بیمارگونه و میزان روا نپریشی به طور معناداری میانگین پایین تری نسبت به گروه مردم عادی و این دو گروه فقط در مؤلفه افکار پارانوئید باهم اختلاف معناداری نش ان ندادند ؛(p<0/ داشتند ( 01 .(p<0/05)
پیشنهادها: با توجه به اختلاف معنادار در هشت مؤلفه سلامت روان، می توان وضعیت روان شناختی بازماندگان سوانح را نامطلوب دانست و پیشنهاد رسیدگی مراجع و افراد ذی ربط نسبت به حمایت آن ها را جدی گرفت.

کلیدواژه‌ها