بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انضباط رانندگی شهرستان های اردکان و میبد

نویسندگان

جهاد دانشگاهی

چکیده

زمینه و هدف: در دنیای امروز، انضباط رانندگی یک مسئله اجتماعی مهم و جلوه ای از انضباط اجتماعی محسوب می شود. رعایت قوانین و مقررات رانندگی از طرف رانندگان به تحکیم انضباط رانندگی و به تبع آن انضباط اجتماعی کمک می کند. در این مقاله ضمن ارائة تعریفی از مفهوم انضباط رانندگی و ابعاد و مؤلفه های آن، مهم ترین عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر انضباط رانندگی موردبررسی قرار گرفته و مدل تحلیلی عوامل تأثیرگذار معرفی می گردد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است و با روش پیمایشی انجام گرفته است. نمونه تحقیق، 384 نفر از شهروندان 18 تا 64 ساله شهرهای اردکان و میبد است که دارای خودرو بوده و رانندگی می کنند. روش نمونه گیری این تحقیق، خوشه ای چندمرحله ای متناسب و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. اعتبار پرسشنامه با اعتبار صوری و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش 0 محاسبه شد. برای توصیف داده ها از آماره های (میانگین و میانه) و در بررسی / محاسبه آلفای کرونباخ 71 فرضیات از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس، همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شد و تجزیه وتحلیل ها در محیط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 انجام شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که 23 0 درصد از واریانس و تغییرات در انضباط رانندگی را می توان با / متغیرهای موجود در مدل تحقیق شامل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، تعداد سال های رانندگی و ابعاد سبک زندگی (مصرف فرهنگی، عشق راندن، دین داری، مصرف سیگار و الکل) تبیین کرد.
پیشنهادها: پیشنهاد می شود که در سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری انضباط رانندگی، آموزش های بیشتری به شهروندان، به ویژه گروه های سنی پایین تر داده شود تا امکان کسب تجربه برای آنان حاصل شود.

کلیدواژه‌ها