مطالعۀ کیفی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سوانح رانندگی منجر به مرگ در خانوادۀ قربانیان (خانواده‌های حادثه‌دیدۀ تهرانی)

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سوانح رانندگی در سال‌های اخیر از عوامل اصلی ناخوشی و مرگ‌ومیر در جهان بوده و خسارت‌های مالی، اقتصادی و اجتماعی وسیعی را متوجه جامعه می‌کند. این مطالعه با هدف توصیف پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سوانح رانندگی منجر به مرگ در خانواده‌های حادثه‌دیدۀ تهرانی انجام شد.
روش: مطالعۀ کیفی حاضر در سال 1392، بر روی خانوادۀ 23 نفر از قربانیان، با استفاده از مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافتۀ عمیق و به روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد. داده‌های آن نیز به روش تحلیل محتوای کیفی موردتجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: پیامدهای این سوانح بر اساس تجارب مشارکت‌کنندگان در پنج طبقۀ اصلی فشار اقتصادی و فقر خانواده، مسائل شغلی و تحصیلی، مشکل در تعاملات اجتماعی، تعارض‌های خانوادگی و افت کیفیت زندگی خانواده دسته‌بندی شد.
پیشنهاد‌ها: پیامدهای سوانح رانندگی بر کیفیت زندگی خانواده‌های حادثه‌دیده تأثیر منفی گذاشته و کاهش ابعاد این آسیب‌ها مستلزم فراهم‌سازی حمایت‌های موردنیاز برای خانواده‌های سانحه‌دیده است.

کلیدواژه‌ها