مقایسه الگوی مدیریت دو سطحی پیش از بحران با الگوهای بین المللی در مدیریت بحران‌های ترافیکی

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تحقیق بررسی تطبیقی الگوهای بین‌المللی مدیریت بحران‌های ترافیک شهری با هدف مقایسه الگوهای سایر کشور‌ها با الگوی مدیریت دو سطحی مقابله با بحران‌های ترافیک شهری صورت گرفته است. بدیهی است که چنین مقایسه‌ای می‌تواند نواقص و یا امتیازات این الگو را برای مدیران شهری کشور مشخص سازد.
روش: روش این تحقیق از نظر نوع تحقیق، کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی، با تکنیک دلفی تطبیقی است. برای گردآوری اطلاعات از ابزار اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که قبل از اجرا، اعتبار آن از طریق اعتبار صوری، و پایایی آن از طریق معادله کوکران با ضریب 891/0 مورد ارزیابی مثبت قرار گرفت. در جهت سنجش نیکویی الگوی تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
یافته‌ها و پیشنهاد‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که الگوی دوسطحی مقابله با بحران‌های ترافیک شهری از چندین جهت نسبت به سایر الگوهای مطرح شده، از قابلیت‌های لازم برخوردار بوده و ضمن پیشگیری از بحران‌های ترافیک شهری، در احراز آمادگی مدیران مرتبط با بحران ترافیک به منظور مقابله با بحران بسیار تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها