پیش‌بینی وقوع حوادث در سیستم‌های حمل‌ونقل با استفاده از الگوهای هارمونیک، آرچ، پویا و زمانی (مطالعه موردی مصدومان حوادث ترافیکی استان خوزستان)

نویسندگان

دانشیار اقتصاد دانشگاه ایلام

چکیده

زمینه و هدف: تصادفات جاده‌ای از پدیده‌های مهمی است که به دنبال روند موتوریزه‌شدن جوامع و روند رو به گسترش استفاده از وسایل حمل‌ونقل موتوری مشاهده می‌شود. پدیده‌ای که به دنبال آن، سالانه جان بسیاری از افراد گرفته شده و یا مصدوم می‌شوند؛ از پیامدهای این پدیده، هزینه‌ها و خسارت‌های مختلف مالی و روحی و روانی می‌باشد.
روش: در این پژوهش با استفاده از روش‌های پیش‌بینی هارمونیک، الگوی اقتصادسنجی آرچ، معادلات پویای خطی مرتبۀ دوم (2,1) DGMو سری زمانی آریما به پیش‌بینی تعداد مصدومان حوادث ترافیکی استان خوزستان پرداخته شده است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میانگین درصد قدر مطلق خطا برای روش‌های سری زمانی آریما، (2,1)DGM و هارمونیک به ترتیب 5.36، 8.29 و 8.001 می‌باشند؛ همچنین ضریب فزایندۀ لاگرانژ نشان داد که امکان پیش‌بینی با روش آرچ برای تعداد مصدومان تصادفات استان خوزستان وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: مقادیر پیش‌بینی‌شده نشان داد که تعداد مصدومان ناشی از تصادفات در استان خوزستان در حال کاهش است و این نشان‌دهندۀ اثربخشی اقدامات پلیس راهنمایی و رانندگی در جهت کاهش تصادفات رانندگی در استان خوزستان است که با آموزش و فرهنگ‌سازی بیشتر می‌توان این مقدار را با شیب بیشتری کاهش داد.

کلیدواژه‌ها