شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های سنجش عملکرد اجرائیات پلیس راهور ناجا

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در ارتباط با «نظام ارزیابی عملکرد سازمانی»، با مطالعه و بررسی ساختارها و فرایندهای عملیاتی در «واحد اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور»، به نظر می‌رسد که ارزشیابی عملکرد این واحد، در حال حاضر بر مبنای الگوهای سنتی و حداقلی طراحی شده است. به‌طور روشن‌تر، به دلیل نبود یک نظام ارزشیابی عملکردی نوین و به‌روز در این واحد از پلیس راهنمایی رانندگی کشور، فقدان مجموعه‌ای از «شاخص‌های مناسب برای سنجش عملکرد واحد اجرائیات پلیس راهور ناجا» و دردسترس‌نبودن «یک اولویت‌بندی صحیح از شاخص‌های موردنیاز برای سنجش عملکرد این واحد» به‌عنوان یک خلأ اساسی در نحوۀ ارزیابی عملکردی این بخش از سازمان به‌طور روشنی محسوس می‌باشد. این مطالعه علاقه‌مند است تا با ارائۀ پاسخی علمی و عملی برای این پرسش پژوهشی که «چه عناصری بایستی به‌عنوان شاخص‌های سنجش عملکرد واحد اجرائیات پلیس راهور ناجا موردمعرفی قرار گیرد؟» گامی در جهت تعالی نظام ارزشیابی عملکردی کنونی «واحد اجرائیات» پلیس راهنمایی رانندگی کشور برداشته و با «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های سنجش عملکرد واحد اجرائیات پلیس راهور ناجا» پایه‌های موردنیاز برای طراحی و ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکردی نوین و به‌روز در این واحد از پلیس راهنمایی رانندگی کشور را فراهم نماید.
روش: مطالعۀ حاضر بر اساس روش توصیفی- تحلیلی به‌عنوان پژوهشی کاربردی در زمینۀ مطالعاتی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی معرفی می‌شود. جامعۀ آماری دربرگیرندۀ ۳۰۰ عنصر خواهد بود که با رویکرد نمونه‌گیری طبقه‌بندی، نمونه‌ای با حجم ۹۰ واحد آزمایشی به‌طور تصادفی از جامعۀ آماری استخراج و موردمطالعه قرار می‌گیرد. انجام مطالعات کتابخانه‌ای، اجرای مصاحبه‌های (غیر) حضوری و استفاده از پرسشنامه‌های طراحی‌شده توسط پژوهشگر، سه روشی است که مطالعۀ حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز خود استفاده نموده است. به‌منظور آزمون پایایی پرسشنامه‌ها در فرایند مطالعه، از آمارۀ آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین به‌منظور آزمون روایی محتوایی این ابزار، نظر نخبگان مرتبط با موضوع تحت مطالعه به همراه ادبیات و تئوری‌های نظری موجود مبنا قرار گرفت.
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که هریک از مؤلفه‌های پنج‌گانۀ اثربخشی، کارایی، کیفیت، زمان‌سنجی و سازگاری با شرایط به همراه شاخص‌های عملیاتی تعریف‌شده برای آن‌ها به لحاظ آماری معنادار هستند و بر اساس رویکرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و AHP، اولویت‌بندی شده‌اند.
نتیجه‌گیری: این مطالعه با معرفی یک نظام ارزیابی‌کنندۀ کامل و کارآمد از عملکرد سازمانی در بهسازی ساختارها و فرایندهای مختلف سازمان و نیز نقش معنادار این نظام در دستیابی به اهداف سازمانی ازپیش‌تعریف‌شده، عناصر پنج‌گانۀ اثربخشی، کارایی، کیفیت، زمان‌سنجی و سازگاری را به‌عنوان شاخص‌های سنجش عملکرد واحد اجرائیات پلیس راهور ناجا معرفی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها