بررسی کارایی قلم، رنگ و نحوۀ نمایش در تابلوهای پیام متغیر (VMS) (مطالعۀ موردی: شهر اصفهان)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: نحوۀ بهره‌گیری و بهره‌برداری از ابزارهای هوشمند به‌منظور کنترل و هدایت ترافیک برای کاهش آلودگی هوا و صوت، ازدحام، اتلاف وقت، افزایش هزینه‌ها، ناهنجاری‌ها و تصادفات، در جوامعی که درحال‌توسعۀ این ابزارها هستند، مسئلۀ مهمی است. ازجملۀ این ابزارها، تابلوهای پیام متغیر هستند که با نمایش پیام به‌صورت لحظه‌ای، جریان ترافیک را کنترل و هدایت می‌کنند. عملکرد مناسب این سیستم به مؤلفه‌هایی از قبیل جانمایی تابلوها، مشخصات تابلو و نحوۀ نمایش پیام بستگی داشته است؛ به‌طوری‌که به‌کارگیری درست هریک از موارد، نقش بسزایی در عملکرد این تابلوها دارد. هدف این پژوهش، علاوه بر بررسی کارایی وجود تابلوهای پیام متغیر، ارزیابی خوانایی، اندازه، رنگ، تعداد خطوط و نحوۀ نمایش پیام‌ها در تابلوهای فوق می‌باشد.
روش: بدین منظور با طراحی پرسشنامه و سؤالات مناسب (چهارگزینه‌ای) و انجام مصاحبۀ حضوری از شهروندانی که در محدودۀ تابلوها تردد می‌کنند و افراد متخصص آگاه به موضوع، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات شده است. در ادامه، ضمن تحلیل پاسخ‌ها، داده‌های جمع‌آوری‌شده در نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس وارد شده و آنالیز و آزمون‌های آماری مناسب صورت گرفته است.
نتایج: تحلیل نتایج به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد که باوجود احساس نیاز بالا و ضرورت وجود این تابلوها، توجه و تغییر مسیر به علت پیام‌ها در حد متوسط بوده است. همچنین پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌ها اظهار نمودند که فرهنگ‌سازی، امری حیاتی است و یکی از برترین ابزارها برای اشاعۀ آن، رسانه‌ها هستند. اکثر افراد، خوانایی قلم و اندازۀ متن پیام را در حد متوسط دانسته و بهترین رنگ پیام در روز، سبز و قرمز و بدترین، نارنجی معرفی شد. از طرف دیگر، بهترین رنگ در شب و شرایط مه‌آلود، قرمز، تشخیص داده ‌شده است. بیشتر افراد، نمایش پیام همراه تصویر را ترجیح دادند و ارائۀ آن در دو خط را نامناسب دانسته و نسبت به نحوۀ نمایش پیام در دو فاز ارجحیت قائل شدند.
پیشنهاد‌ها: بنابراین لازم است در خصوص فرهنگ‌سازی، اقدامات مناسب برنامه‌ریزی و اجرا شود. همچنین ضمن عدم ارائۀ پیام در دو خط، طراحی تصاویر به همراه متن صورت گرفته و با رنگ قرمز و سبز نمایش داده شود.

کلیدواژه‌ها