بررسی تأثیر شیوه های فرهنگ سازی رسانه ای بر ارتقاء مدیریت ترافیک

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش بررسی تأثیر شیوه‌های فرهنگ‌سازی رسانه‌ای اصلاح رفتار ترافیکی در ارتقای مدیریت ترافیک (موردمطالعه: مناطق 2 و 6 تهران بزرگ) با هدف سنجش تأثیر شیوه‌های فرهنگی رسانه‌ای اصلاح رفتار ترافیکی (مانند برنامه‌های تلویزیونی، رادیویی و رسانه‌ها رسانه‌های جمعی) در ارتقای مدیریت ترافیک مناطق 2 و 6 تهران صورت گرفته است؛ زیرا در شرایط کنونی مشاهده می‌گردد که باوجود اقدامات مهندسی راه و اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی، باز شاهد تخلفات بوده و به نظر می‌رسد که با روش‌های فرهنگی تا حدود زیادی تخلفات رانندگی کاهش یابد.
روش: روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، پیمایشی است. جامعۀ آماری، کارشناسان ترافیک شهری مناطق 2 و 6 است که نمونه‌ها بر پایۀ جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ پژوهشگرساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ موردارزیابی مثبت قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که به‌کارگیری شیوه‌های فرهنگی تا حد زیادی در کاهش تخلفات رانندگی و ارتقای مدیریت ترافیک مؤثر بوده و از بین این شیوه‌ها، شیوه‌های فرهنگ‌سازی
برنامه‌های رادیویی در رتبۀ اول، شیوه‌های فرهنگ‌سازی برنامه‌های تلویزیونی در رتبۀ دوم و شیوه‌های فرهنگ‌سازی رسانه‌های جمعی در رتبۀ سوم ارتقای مدیریت ترافیک مناطق 2 و 6 تهران قرار دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به تحلیل رگرسیونی تأثیر شیوه‌های فرهنگ‌سازی رسانه‌ای در ارتقای مدیریت ترافیک مناطق 2 و 6 می‌توان گفت که با توسعۀ آموزش‌های رسمی و عمومی به رانندگان از طریق رسانه‌ها به‌ویژه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های جمعی در خصوص روش‌های درست رفتارهای ترافیکی و توسعۀ مشارکت جوانان در برنامه‌های ترافیکی نهادهای مؤثر (همیاران پلیس) می‌توان مدیریت ترافیک را ارتقا داد؛ البته حضور پلیس و مدیران راهور این دو منطقه در مدارس و تعامل گسترده با مدیران، معلم‌ها، والدین و دانش‌آموزان در جهت ارتقای مدیریت ترافیک و ترویج فرهنگ ترافیک بسیار مؤثر است.

روش : روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی است . جامعه آماری کارشناسان ترافیک شهری مناطق 2و6 است که برپایه جدول مورگان نمونه ها انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد ارزیابی مثبت قرار گرفت.داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها : یافته ها نشان می دهد که به کارگیری شیوه های فرهنگی تا حد زیادی در کاهش تخلفات رانندگی و ارتقاء مدیریت ترافیک موثر بوده و از بین این شیوه ها ، شیوه های فرهنگ سازی
برنامه های رادیویی در رتبه اول– شیوه های فرهنگ سازی برنامه های تلویزیونی در رتبه دوم و شیوه های فرهنگ سازی رسانه های جمعی در رتبه سوم ارتقاء مدیریت ترافیک منطقه 2 و6تهران قرار دارد .
نتیجه گیری : با توجه تحلیل رگرسیونی تاثیر شیوه های فرهنگ سازی رسانه ای در ارتقاء مدیریت ترافیک مناطق 2و6 میتوان گفت که با توسعه آموزش های رسمی و عمومی به رانندگان از طریق رسانه ها به ویژه برنامه های رادیویی و تلویزیونی و رسانه های جمعی در خصوص روش های درست رفتار های ترافیکی ، توسعه مشارکت جوانان در برنامه های ترافیکی نهاد های موثر (همیاران پلیس) می توان مدیریت ترافیک را ارتقاء داد البته حضور پلیس و مدیران راهور این دو منطقه در مدارس و تعامل گسترده با مدیران ، معلم ها ، والدین و دانش آموزان در جهت ارتقاء مدیریت ترافیک و ترویج فرهنگ ترافیک بسیار موثر است

کلیدواژه‌ها