تحلیل عاملی ایمنی عابران پیاده در معابر شهری (مورد مطالعه تهران سال 95 )

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه امین

2 هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل

3 استادیار مدیریت اموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: آمار و بررسی‌های جهانی بیانگر و معرف مقوله عابران پیاده به عنوان آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیک در معرض خطرات زیاد هستند، است که با افزایش تولید وسایل نقلیه و افزایش جمعیت جوامع بشری ضرورت توجه بیشتر به بحث عابرین پیاده به خصوص از بعد ایمنی امری بسیار ضروری و انکارناپذیر دارد.
زمینه و هدف: آمار و بررسی‌های جهانی بیانگر و معرف مقوله عابران پیاده به‌عنوان آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیک در معرض خطرات زیاد هستند، است که با افزایش تولید وسایل نقلیه و افزایش جمعیت جوامع بشری ضرورت توجه بیشتر به بحث عابران پیاده به‌خصوص از بعد ایمنی امری بسیار ضروری و انکارناپذیر دارد.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نوع و روش تحلیلی توصیفی است ابزار و روش گردآوری داده‌ها اسنادی و کتابخانه‌ای و سپس مصاحبه و پرسشنامه است. جامعۀ آماری از کارشناسان خبره ترافیک شامل اساتید دانشگاهی، شهرداری تهران و راهور انتخاب‌شده است. در تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار 0.2 pls smart برای بررسی تأثیرگذاری و (تحلیل عاملی) استفاده‌شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش نشان داده شد که همه عوامل اصلی ترافیک یعنی انسان، وسیله نقلیه، راه و محیط بر ایمنی عابران پیاده تأثیر دارند؛ اما در بین مؤلفه‌های این عوامل برخی موارد تأثیر معنی‌داری بر ایمنی عابران پیاده ندارند. همچنین میزان این تأثیرات نیز مشخص‌شده است.
نتیجه‌گیری: در این پژوهش روشی ابداع گردید که در آن با واردکردن اطلاعات مربوط به عابر، راننده، وسیله نقلیه و معبر میزان خطرناک بودن آن‌ها ازلحاظ بروز تصادف عابر محاسبه و در هر مورد، توصیه‌هایی برای کاهش ارائه می‌گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمام عوامل انسان شامل عابر و راننده، وسیله نقلیه، راه، عوامل محیطی و حتی وضعیت سیاسی و اجتماعی بر بروز تصادفات عابران پیاده مؤثر هستند ولی برخی مؤلفه‌های مربوط به این عوامل که در پیشینه پژوهش مشخص‌شده بودند، بر بروز تصادفات عابران پیاده در تهران مؤثر نیستند که در پژوهش به آن‌ها اشاره‌شده است.
یافته‌ها: در این تحقیق نشان داده شد که همه عوامل اصلی ترافیک یعنی انسان، وسیله نقلیه، راه و محیط بر ایمنی عابرین پیاده تاثیر دارند. اما در بین مؤلفه های این عوامل برخی موارد تاثیر معنی‌داری بر ایمنی عابرین پیاده ندارند. همچنین میزان این تاثیرات نیز مشخص شده است.
نتیجه گیری: در این پژوهش روشی ابداع گردید که در آن با واردکردن اطلاعات مربوط به عابر، راننده، وسیله نقلیه و معبر میزان خطرناک بودن آن‌ها از لحاظ بروز تصادف عابر محاسبه و در هر مورد، توصیه‌هایی برای کاهش ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها