بررسی و اولویت بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر قانون گریزی (مورد مطالعه: رانندگان خودروهای سواری شهر همدان)

نویسنده

چکیده

هدف و زمینه: این پژوهش با هدف بررسی و اولویت‌بندی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر قانون‌گریزی رانندگان خودروهای سواری شهر همدان انجام شده است.
روش: در این مطالعه از روش پیمایشی استفاده شده است. برای این منظور از پرسشنامه‌ پژوهشگرساختۀ قانون‌گریزی با پایایی 83/0 استفاده شد.
یافته‌ها: جامعۀ آماری این پژوهش را تمامی رانندگان متخلف خودروهای سواری شخصی که در سطح شهر همدان تردد می‌کنند، تشکیل داده‌اند؛ که از میان آن‌ها 250 راننده برای مطالعه انتخاب شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که عوامل فرهنگی و اجتماعی بر قانون‌گریزی رانندگان متخلف شهر همدان تأثیر داشتند. از بین عوامل فرهنگی، سطح تحصیلات، اعتقادات مذهبی، خاص‌گرایی فرهنگی و کاربرد رسانه، رابطۀ معکوس و معنی‌داری با قانون‌گریزی داشتند؛ عوامل اجتماعی، احساس آنومی، آگاه‌نبودن از قوانین، وضعیت خانواده و فردگرایی نیز رابطۀ مثبت و معنی‌داری با قانون‌گریزی داشتند؛ همچنین رفاه اجتماعی، رابطه‌ای منفی و معنی‌دار با قانون‌گریزی داشت.

کلیدواژه‌ها