رابطۀ اخلاق و فرهنگ ترافیک شهروندی با سوانح رانندگی «بررسی تطبیقی ایران و برخی از کشورها»

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: در بین عوامل سهگانۀ مؤثر بر ترافیک یعنی محیط، وسیلۀ نقلیه و انسان، عامل اخیر یعنی انسان، عاملی پیچیده است. ازهمین‌رو فرهنگ ترافیک نیز که به‌طور مشخص به انسان و رفتارهای او بستگی دارد، پدیده‌ای پیچیده محسوب می‌شود. کشورهای مختلف جهان طی دهههای گذشته سعی کردهاند تا در کنار توجه به بهبود وضعیت محیط و وسیله، فعالیتها و اقدامات مهمی نیز در زمینۀ اصلاح رفتارهای افراد در عرصۀ ترافیک داشته باشند. منتها روشن است که آثار سرمایهگذاری در عرصۀ اخیر به دلیل پیچیدگیهای رفتار انسانی، به‌تدریج نمایان می‌شود.
روش: این مقاله به تبیین فرهنگ ترافیکی شهروندان در کاهش سوانح رانندگی با روش توصیفی - تحلیلی و بر اساس جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل مجدد داده‌های موجود به اخلاق و ترافیک شهروندی در ایران و برخی از کشورهای جهان می-پردازد.
یافته‌ها: مهم‌ترین ویژگی این کشورها در عرصۀ فرهنگ ترافیک، مشخص‌بودن متولّیان، مشارکت نهادهای غیردولتی، تأکید بر آموزش در سنین پایین، تأکید بر افزایش هزینۀ تخلف و استفاده از تبلیغات است. اگرچه مرگ‌ومیر ناشی از حوادث رانندگی نسبت به سال‌های قبل تا حدودی کاهش داشته، اما کماکان در کشور ما شاخص‌های مرتبط با حوادث ترافیک نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه و جهان، وضعیت خوبی ندارد.
نتیجه: ارتقای سطح آگاهی شهروندان از قوانین، سرعت عمل پلیس، ایجاد مراکز مردم‌نهاد، اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جدی‌گرفتن قوانین می‌تواند اقدامات مؤثری در کاهش جرایم و تصادفات رانندگی باشد

کلیدواژه‌ها