تعیین اثربخشی صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده در پیشگیری از تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ایمنی ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استاد یار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استاد یار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

4 استادیار مدیریت دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

 زمینه و هدف: پژوهش‌ تعیین اثربخشی صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده در پیشگیری از تصادفات، در کشور ایران انجام گرفته است. بررسی‌های علمی انجام‌شده در خصوص تصادفات ترافیکی و علل آن‌ها نشان می‌دهد که عامل انسانی با اختلاف چشمگیری نسبت به دیگر عوامل، بالاترین سهم را در وقوع تصادفات دارد. به‌عبارتی می‌توان انسان و اشتباهات او را مهم‌ترین دلیل وقوع تصادف رانندگی دانست. بر همین اساس، از سال‌ها پیش در بسیاری از کشورها، در سراسر جهان قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌ای در خصوص چگونگی صدور بیمۀ شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده برای متقاضیان وضع‌ شده است. هدف کلی این مطالعه، اثربخشی صدور بیمه‌نامۀ شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده در پیشگیری از وقوع تصادفات است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری این پژوهش، کارشناسان و متخصصان راهنمایی و رانندگی و بیمه می‌باشد و برای انتخاب آماری از روش گلولة برفی استفاده گردید. به این منظور، به روش مدل‌سازی رگرسیون خطی تعمیم‌یافته، سه مدل خطی برای کل تصادفات، تخلفات رانندگی پرخطر و تصادفات منجر به فوت ساخته شده است.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سابقۀ تصادفات راننده، سابقۀ تخلفات رانندگی پرخطر، شغل راننده و قوانین سخت‌گیرانه به‌گونه‌ای که تمدید بیمه‌نامه را با مشکل مواجه می‌کند، متغیرهای مرتبط با صدور بیمه‌نامه بر اساس ویژگی راننده هستند که اثری جدی در کاهش تصادفات دارند.
بحث و نتیجه‌گیری: مطالعات ثابت کرده است که تقریباً در تمامی موارد، وضع و اعمال چنین قوانینی تأثیر مثبتی روی کاهش تصادفات داشته است. این مقاله به ارزیابی این ادعا پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


-                    آمار نهایی کشته‌شدگان در تصادفات سال ۹۶ از سایت، بازیابی‌شده در 9 اردیبهشت 1397، https://www.yjc.ir/fa/news/6517103

-                    آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی، مصوب 1384.

-          احمدی، خلیل. (پاییز 1396). مهم‌ترین نوع‌آوری قانون «قانون بیمۀ اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیۀ مصوب 1395». پژوهشنامه بیمه، سال سی‌ودوم، (3)، شماره مسلسل 127، صص 103-122.

-          افقی، رضا؛ رحمتی، الهام؛ محمد شریفی، بهزاد. (تابستان 1393). اثر سابقۀ رانندگی و راست یا چپ‌دست‌بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی. پژوهشنامه بیمه، سال بیست‌ونهم، (2)، شماره مسلسل 114، صص 1-18.

-          دقیقی اصل، هاشم. (1395). بررسی میزان تأثیر ریسک بیمۀ شخص ثالث با خسارت جانی و مالی (از دیدگاه بیمه‌گزاران شرکت سهامی بیمه ایران مرکز رشت). پژوهشنامه بیمه، سال 31.

-          دهقانی، علی. (بهار 1380). نقش و جایگاه صنعت بیمه در کاهش خسارت ناشی از تصادفات رانندگی. فصلنامه صنعت بیمه، سال 16، (1)، شماره مسلسل 61، صص 27-52.

-                    رستم‌زاده، مهران. (1382). بررسی علل پرخاشگری رانندگان. مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت ترافیک، تهران، انتشارات دبیرخانه دایمی کنفرانس مدیریت ترافیک، صص 100-110.
-                    شیرین‌پور، مریم. (1386). روان‌شناسی شدآمدی، همشهری28490، چهارشنبه 17 مرداد.
-          عارفی، محمدرضا و دیگران. (1388). آیاادعایسهم70درصدیعاملانسانیدرتصادفات کشورقابلدفاعاست؟ تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-                    عزیزی، حمیدرضا. (1394). بررسی علل قانون‌گریزی رانندگان متخلف. مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا، (11)، 5.
-                    قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب1395.
-                    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389.
-                    قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.
-          کریم‌زادگان مقدم، د؛ بهروان، م. (1394). ارائة راهکاری برای تعرفه‌گذاری پویا در صنعت بیمه با استفاده از تکنیک داده‌کاوی ) موردمطالعه: بیمة شخص ثالث). پژوهشنامهبیمه، سال 30، (4).
-                    کریمی، آیت. (1388). مشکلات بیمه شخص ثالث، چند راه‌حل پیشنهادی. فصلنامهصنعتبیمه، سال 24.
-                    مردی، صفر. (1380). عللوعواملمؤثردرقانون‌گراییوقانون‌گریزی. تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
-                    معاونت آموزش ناجا. (1380). مباحثی از امور راهنمایی و رانندگی (تصادفات). تهران.
-                    مؤمنی، اسکندر. (1397). جزوۀ درس مدیریت ایمنی ترافیک. تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین.
-                      Brodolini, Giacomo, Calafa, Laura, Bondari, Olvia, European Parliament, 2011.
-                      t.schmit, Doerpinghaus,Helen, John, Jia-Hesingyeh, Jason. (2008). Age and gender effects on autoliability insurance payouts.The journal of risk and insurance, Vol.75,No.3,527-550.
-                      Elvik, Rune. (2001). Cost-Benefit Analysis of Police Enforcement. Project funded by the European Commission under the transport RTD program of the 4th framework program me.
-                      Korah, C.C. (2008). Factors affecting young driver safty in the state ofLouisiana. Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana StateUniversity for the degree of Master of Science in Civil Engineering.
-                      Mobolaji, S.S. and Wilfred I.U. (2012). Accidents and level ofintelligence. J Hum Ecol, 35(2), pp. 75-84.
-                      Mosher, Sacy. (1992). Trouble with triads, far eastern economic review, 24.
-                      Nettler, Gwynn. (1984). Explaning crime. Newyork: Mcgraw hill-25.
-                      Thio, alex. (2001). Deviant behavior. boston: Allyn and Bacon.-26