تحلیل و مدل سازی تغییرات طول خطوط افزایش و کاهش سرعت در رابط های راه های شریانی

نوع مقاله : ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نوشهر

2 گروه عمران،دانشگاه غیر انتفاعی شمال،آمل

3 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد راه و ترابری،دانشگاه غیر انتفاعی شمال،آمل

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر مسئلة ترافیک در شهرهای بزرگ به عنوان یک معضل در اکثر کشورها مطرح
است. بخشی از این مشکل با اصلاح طرح هندسی، قابل حل است. یکی از موارد مهم در طراحی، رعایت طول
مناسب بین نواحی تداخلی در بزرگراه ها است که تأمی ننشدن آن در این ناحیه، باعث تغییر مسیر ناگهانی وسایل
نقلیه، تصادف و بهتبع آن موجب ایجاد تراکم در بزرگراه ها می گردد . استفاد ة مناسب از خطوط افزایش و
کاهش سرعت در بزرگراه ها، تأخیر در رمپ ها را کاهش داده و با کاهش اختلاف سرعت وسایل نقلیه، باعث
افزایش سطح ایمنی می گردد.
روش شناسی: طبق ضوابط آیین نامه ای، خطوط افزایش و کاهش سرعت با استفاده از روش شبیه سازی در
شبیهسازی گردید. این نرم افزار به دلیل توانایی Aimsun مقیاس خرد (شبیه سازی میکروسکوپیک) در نرم افزار
آن برای انجام تجزی هوتحلیل دقیق در مقیاس میکروسکوپیک، نتایجِ نزدیک به واقعیت را ارائه می کند.
یافتهها: در این پژوهش، تقاطع دو بزرگراه دوخطة دوطرفه موردمطالعه قرار گرفت. طول خط تغییر سرعت،
حجم مسیر اصلی و حجم لوپ به عنوان ورودی پژوهش در نظر گرفته شدند و اثر تغییر طول ناحیة تداخلی بر
زمان تأخیر، سرعت، چگالی، زمان سفر و زمان توقف، با استفاده از نرم افزار بررسی شد . با فرض ثابت ب ودن
وارد شد . در Aimsun حجم ترافیک، پنج طول مختلف برای خطوط افزایش و کاهش سرعت در نر م افزار
ادامه، زمان تأخیر، چگالی، جریان، سرعت، زمان توقف و زمان سفر به عنوان خروجی تعیین شدند . درنهایت
مقایسه شدند و طول خط تغییر سرعت بهینه برای AHP شاخص های به دست آمده توسط تحلیل سلسل همراتبی
تقاطع موردنظر در دو حالت افزایش و کاهش سرعت مشخص گردید.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین پنج سناریوی بررس یشده، حالتی که طول ناحیة تداخلی 50 متر در نظر
گرفته شد، درمجموع بهترین عملکرد را نشان داد. به عبارت دیگر، همیشه طول خط تغییر س رعت بیشتر ، تأثیر
قابل توجهی بر شاخص های ترافیکی نخواهد داشت و از نظر اقتصادی، ساخت آن توجیه پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها


- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور [معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور]. (1395). آیین‌نامه طرح هندسی راه‌های ایران. نشریۀ شماره 415، چاپ پنجم، معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی. تهران: معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی. بازیابی ازwww.nezamfani.ir
-احمدی، ابوالفضل؛ رحیمی، هومن. (۱۳۹۵). ارائه متدولوژی وضعیت ورودی رمپ‌ها در بزرگراه‌ها با استفاده از شبیه‌ساز ترافیکی Aimsun (مطالعه‌ موردی: ورودی بزرگراه چمران از سمت بزرگراه همت). شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل‌ونقل ترافیک. بازیابی از https://www.civilica.com/Paper-TTC16-TTC16_015.html
- جلیلی، امیرحسین؛ شیویاری عبادی، زینب؛ عزیزی‌فر، امیر. (زمستان 1389). بررسی تأثیر طول ناحیۀ تداخلی در وضعیت شاخص‌های ترافیکی بزرگراه‌ها (مطالعۀ موردی: بزرگراه شهید چمران). فصلنامه علمی ترویجی مهندسی ترافیک، 12(45)، 13-20. بازیابی از https://www.magiran.com/p911880
- ذوقی، حسن؛ منصور خاکی، علی؛ عبدالهی، محمدحسین. (1392). تحلیل ایمنی و ارزیابی شاخص‌های طراحی رمپ‌های ورودی و خروجی متوالی در بزرگراه‌های تهران. سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک، بازیابی از https://www.civilica.com/Paper-TTC13-TTC13_066.html
- سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ]وزارت راه و شهرسازی[. (1395). راهنمای کاربردی مدیریت و کنترل راه‌های دسترسی اختصاصی در حریم راه‌ها. بازیابی از http://www.rmto.ir/ portal-app/Maghalat
- رحیم­اف، کامران؛ اکبری مطلق، علی. (پاییز 1397). بررسی جریان ترافیکی ناحیۀ تداخلی با استفاده از شبیه­سازی. نشریۀ نخبگان علوم و مهندسی، 3(4)، 133-146. بازیابی از https://www.sid.ir/FileServer/JF/10005513970412.pdf
- عسکری، محمدحسین؛ شاه ابراهیمی، ابراهیم. (1396). تأثیر فاصلۀ ورودی و خروجی رمپ‌ها بر میزان زمان سفر وسایل نقلیه در حجم‌های ترافیکی مختلف با استفاده از نرم‌افزار Aimsun. سومین اجلاس سالانۀ پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، مؤسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی، بازیابی از https://civilica.com/Paper-AUUM03-AUUM03_1.222
-کریمی حمزه‌خانی، عارف؛ فلاح تفتی، مهدی. (1396). بررسی اثرات وسایل نقلیۀ خودکار بر عملکرد ترافیک در محدودۀ رمپ ورودی آزادراه‌ها. دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری ‌و مدیریت بحران، تهران، دانشگاه علامه مجلسی، بازیابی از https://www.civilica.com/Paper-CCIVIL02-CCIVIL02_128.html
-مطلائی، نیلوفر؛ گلی، احمد؛ ابطحی، سیدمهدی؛ ایزدی، امیر. (بهار 1395). تأثیر محل وقوع حادثه بر زمان تأخیر. فصلنامه علمی مطالعات مدیریت ترافیک، 11(40)، 107-122، بازیابی از http://tms.jrl.police.ir/article_18591.html
- منجم، محمد؛ تیموری، مسعود. (1395). ارائۀ مدل به‌منظور اثرسنجی فرم هندسی پایانه رمپ‌های ورودی نوع موازی بر روی تردد بزرگراه (مطالعه موردی: بزرگراه‌های استان تهران). کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی، زنجان، شرکت طراحان پادنا، بازیابی از https://www.civilica.com/Paper-AUCCONF01-AUCCONF01_001.html
-منجم، محمد؛ عسکری، محمدحسین. (1396). تأثیر فاصله ورودی و خروجی رمپ‌ها در مقاطع تداخلی بر میزان تأخیر وسایل در حجم‌های ترافیکی مختلف با استفاده از نرم‌افزار Aimsun. سومین اجلاس سالانۀ پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، شیراز، مؤسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی، بازیابی از https://www.civilica.com/Paper-AUUM03-AUUM03_221.html
- منصورخاکی، علی؛ محمدی‌جو، حسین؛ پوررضا، محمد. (بهار 1388). بررسی تأخیر جریان ترافیکی در نواحی تداخلی نوع A. پژوهشنامه حمل‌ونقل، 6(1)، 87-97، بازیابی از http://www.trijournal.ir/article_11432.html
- میرزایی طایقانی، مهشید؛ یاری تبار، محمدعلی. (1395). تأثیر طول خط تغییر سرعت در شاخص‌های ترافیکی تقاطع شبدری شبیه‌سازی‌شده با Aimsun با استفاده از تحلیل سلسله‌مراتبی AHP. شانزدهمین اجلاس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، تهران، معاونت و سازمان حمل‌ونقل ترافیک، بازیابی از https://www.civilica.com/Paper-TTC16-TTC16_374.html
-  Deliali, A., Campbell, N. & Christofa, E. (2020). Understanding the safety impact of protected intersection design elements: a driving simulation approach. Transportation Research Record, 2674(3), 179-188.‏ doi: 10.1177/0361198120909382
-  Fukatsu, R., & Sakaguchi, K. (2019). Millimeter-wave V2V communications with cooperative perception for automated driving. In 2019 IEEE 89th Vehicular Technology Conference (VTC2019-Spring), April 2019, 1-8. doi: 10.1109/VTCSpring.2019.8746344
-  Laval, J. & Daganzo, C. (2006). Lane-changing in traffic streams. Transportation Research Part. B, 40 (3), 251-264. doi: 10.1016/j.trb.2005.04.00.
-  Ralph, A., Batenhorst, J. & Gerken, G. (2007). Operational analysis of terminating freeway auxiliary lanes with one-lane and two-lane exit ramps: A case study. In Mid-Continent Transportation Symposium, 72-77. Retrieved from http://www.ctre.iastate.edu/pubs/midcon/Baten.pdf
-  Warren, A. J., Gattis, J. L., Duncan, L. K. & Costello, T. A. (2011). Analysis of deceleration in through lane prior to right turn. Transportation Research Record, ,113-119. doi: 10.3141/2223-14
-  Zhong, L., Xu, Q., Sun, Y. & Chen, Y. (2009). Confirmation of safety influencing range of freeway interchange. Journal of Beijing University of Technology, 35(6), 780-784. Retrieved from http://caod.oriprobe.com/articles/15160352/Confirmation_of_Safety_Influencing_Range_of_Freeway_Interchange.htm
-  Zhou, J. & Fang, J. (2013). Study on the safety length of acceleration and deceleration lane of left-side ramp on freeway. In 16th International Conference Road Safety on Four Continents. Beijing, China (RS4C 2013). 15-17 May 2013. Statens väg-och transportforskningsinstitut. Retrieved from http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:758533/FULLTEXT01.pdf