تأثیر اجرای آرام‌سازهای ادراکی بر سرعت انتخابی رانندگان در نقاط پرحادثه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده عمران دانشکاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

3 کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل.

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به افزایش روز​افزون تعداد وسایل نقلیه و رشد نرخ تصادفات طی سالیان اخیر، ایمنی ترافیک بایستی بیش از گذشته مورد​توجه قرار گیرد. ازآنجایی‌که سرعت زیاد وسایل نقلیه همواره یکی از دلایل اصلی وقوع تصادفات می​باشد و همچنین تعداد زیادی از این تصادفات در نقاط پرحادثه رخ می​دهد، مدیریت سرعت در این نقاط با هدف کاهش سرعت اهمیت بسزایی در کاهش تصادفات و افزایش ایمنی دارد؛ بنابراین هدف این پژوهش، بررسی سرعت‌های وسایل نقلیه در اثر نصب تمهیدات ایمنی در یکی از نقاط محلی پرحادثۀ استان مازندران می​باشد.
روش: در این پژوهش،‌ از تابلوها با توجه به نیاز منطقه و بر اساس دستورالعمل​های موجود استفاده شد. به‌منظور ارزیابی تأثیر این تابلوها بر سرعت وسایل نقلیه، مطالعات در دو بخش قبل و بعد از اجرای تمهیدات در منطقۀ موردمطالعۀ ازارک واقع در محور کندوان انجام شد. سپس برای بررسی تغییرات فصلی و افزایش دقت آماربرداری، برداشت‌های سرعت در نقاط کنترلی نیز انجام شد.
یافته‌ها: مطالعه در این پژوهش، کاهش سرعت میانگین و 85 درصدی وسایل نقلیه را نشان داد. همچنین بیشترین کاهش میانگین سرعت به تفکیک وسایل نقلیۀ سبک و سنگین، به‌ترتیب 78/4 و 32/4 در فاصلۀ 75 متری از محل تابلوی اول گزارش شد. همچنین ارزیابی تغییرات میانگین داده‌های در مطالعات قبل و بعد استفاده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر تغییرات معنادار در بین داده‌های دو جامعه بود. علاوه‌براین، تأثیر تابلوها بر کاهش سرعت وسایل نقلیه در بین خودروهای سبک، نسبت به سنگین  بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


-        اداره کل راهداری استان مازندران. (1391-1394)،  http://mazandaran.rmto.ir/Pages/HomePage.aspx
-        حقیقی، فرشیدرضا؛ پوروطن، محمد؛ یوسفی، حامد؛ قاسمی‌نژاد، حسین. (1395). روش‌های ادراکی خط‌کشی دندان اژدهایی جهت آرام‌سازی در منطقه انتقالی سرعت ورودی شهرها (مطالعه موردی ورودی شهر ایزدشهر - مازندران). شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل ترافیک، تهران، https://www.civilica.com/Paper-TTC16-TTC16_011.
-        حقیقی، فرشیدرضا؛ جعفری، رضا؛ اکبری، علی. (1393). ارزیابی تأثیر تابلوهای محدودیت سرعت بر کاهش سرعت رانندگان در دنیای واقعی و مجازی. چهاردمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل ترافیک، تهران، https://www.civilica.com/Paper-TTC14-TTC14_037.
-        حقیقی، فرشیدرضا؛ جعفری، رضا؛ اکبری، علی. (1395). بررسی تاثیر تابلوهای کنار جاده در آرام‌سازی جریان ترافیک ورودی شهرها. دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز. https://www.civilica.com/Paper-ICCE10-ICCE10_0376.
-        اداره کل ایمنی راه‌ها و حریم. (1385). دستورالعملآشکارسازینقاطپرحادثه. http://www.rmto.ir.
-        سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای. (1386). دستورالعمل آشکارسازی نقاط پرحادثه. http://www.rmto.ir.
-        سازمان پزشکی قانونی کشور. (1394-1396). http://www.lmo.ir/web_directory/53349.
-       مقدس‌نژاد، فریدون؛ نادم ﻧﺎﻟﮑﯿﺎﺷﺮی، محمد‌علی؛ ‌نادم ﻧﺎﻟﮑﯿﺎﺷﺮی، صحابه. (1395). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ آرام‌سازی ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻋﺖ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺳﻪ روش آرام‌سازی ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در جاده‌های ﮐﺸﻮر).‌‌ شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌ونقل ترافیک، تهران. https://www.civilica.com/Paper-TTC16-TTC16_147
-        Ayman, A., Abdulmawjoud, Mohammed G. Jamel, Abdulkhalik A. Al-Taei. (2020). Traffic flow parameters development modelling at traffic calming measures located on arterial roads.Ain Shams Engineering Journal, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447920300988.
-        Diala, Jomaa, Siril, Yella, Mark, Dougherty. (2016). A Comparative Study between Vehicle Activated Signs and Speed Indicator Devices. 19th EURO Working Group on Transportation Meeting, Istanbul, Turky, pp.  115-123. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517301527.
-        Fallah Zavareh, M, Mamdooni, A. R, Nordfjaern, T. (2017). The effects of indicating rear-end collision risk via variable message signs on traffic behaviour.  Traffic Psychology and Behaviour, pp. 524-536. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847816303291.

-        Gonzalo, Hernan, Heriberto Pérez , Orden, Alaitz, Acebo, Unamunzaga, Linars, Marta RojoArce. (2018). Effects of traffic calming measures in different urban areas. Transportation Research Procedia, pp. 83-90. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146518302345.

-        Harms, Ilse M, Brookhuis, Karel A. (2016). Dynamic traffic management on a familiar road: Failing to detect changes in variable speed limits. Transportation Research Part F, pp. 37–46. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369847816000061.
-        Natalia Distefano, Salvatore Leonard. (2019). Evaluation of the Benefits of Traffic Calming on Vehicle Speed Reduction. Civil Engineering and Architecture 7(4): 200-214, http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/cea.2019.070403.

-        Paula, Ana C, Rogerio, Larocca, Ribeiro, Lemos, Cruz, Aureniceda, Paulo, Figueira, Tadeu, Meira e, Silvade, Oliveira, CássioLulio, Luciano, Andrés, Miguel, Rangel, Castillo. (2018).  Analysis of perception of vertical signaling of highways by drivers in a simulated driving environment. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, pp.  471-487. https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.06.034.

-        Wilmots, Brenda, Hermans, Elke, Brijs, Tom, Wets, Geert. )2016). Speed control with and without advanced warning sign on the field: An analysis of the effect on driving speed. Safety Science, pp. 23–32. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515003434.