بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با پذیرش و به‌کارگیری فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در بین کارکنان پلیس راهور در مناطق مرزی خراسان جنوبی

نوع مقاله : ترویجی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقش فاوا در مناطق مرزی و تغییرات و واکنش‌هایی که فاوا در شهرهای کوچک و روستاهای واقع در مناطق مرزی می‌تواند داشته باشد، هدف این پژوهش، بررسی نقش عوامل اجتماعی مرتبط با پذیرش و به‌کارگیری فاوا در بین کارکنان پلیس راهور در مناطق مرزی خراسان جنوبی می‎باشد.
روش: این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری موردمطالعه، کلیۀ کارکنان پلیس راهور در استان خراسان جنوبی می‎باشد که از بین آن‌ها، یک نمونۀ 170 نفری به روش تصادفی طبقه‎ای و از نوع متناسب انتخاب گردید. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامۀ محقق‌ساخته با طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت استفاده شد که روایی آن با نظرات ده نفر (پنج استاد و پنج نفر از کارشناسان مربوطه) پس از انجام اصلاحات لازم تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 85 درصد محاسبه گردیده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که متغیرهای مفیدبودن، سهولت استفاده، نوع شغل، بهره‌مندی از کانال‌های ارتباطی و میزان آموزش کارکنان پلیس راهور در زمینة رایانه و اینترنت در میزان پذیرش و به‌کارگیری فاوا تأثیر داشته‌اند؛ اما بین متغیرهای میزان تحصیلات و پایگاه اجتماعی - اقتصادی کارکنان و پذیرش و به‌کارگیری فاوا، رابطۀ معناداری به دست نیامد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهند که دو عامل آموزش و کانال‌های ارتباطی می‎توانند نقش مفید و مؤثری در تغییر فکر کارکنان پلیس راهور ایفا کرده و آن‌ها را به‌سمت فناوری‌های جدید بکشانند.
 

کلیدواژه‌ها


-        ازکیا، مصطفی؛ نوابخش، مهرداد؛ ایمانی، علی. (بهار 1395). عوامل مؤثر بر نشر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعۀ روستایی (مطالعۀ تجربی: روستای قرن‎آباد). مجله جهانی رسانه، (7)، https://gmj.ut.ac.ir/action=press&page=4&max_rows=50
-        احمدی‌زاده، آرمان؛ عباسی، ابراهیم. (1396). سنجش قابلیت‌های وب‌سایت پلیس راهور کشور جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی راهور، (21)، 9-30. http://talar.jrl.police.ir/article_11666.html
-        راجرز، اورت ام؛ اف. فلوید شومیکر. (1394). رسانش نوآوری‌ها رهیافتی میان‌فرهنگی (ترجمۀ عزت‎الله کرمی و ابوطالب فنایی)، چاپ سوم، شیراز:  نشر دانشگاه شیراز.
-        حبیبی، آرزو؛ لهسائی‎زاده، عبدالعلی. (1394). مطالعۀ عوامل مؤثر بر پذیرش و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعۀ موردی استان فارس). شیراز: دانشگاه شیراز.
-        خلیلی‌مقدم، بیژن؛ کلانتری، خلیل؛ خاتون‌آبادی، احمد. (1395). بررسی عوامل مؤثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در مرکز جامع خدمات فاوا قرن‎آباد در استان گلستان. فصلنامه روستا و توسعه، سال 11، (3)، 51-76،  http://ensani.ir/fa/article/14394
-        دلاور، علی. (1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران: رشد.
-        شکرخواه، یونس. (1396). آشنایی با نظریۀ اشاعه نوآوری‌ها. مجله مجموعه اطلاعرسانی و کتابداری، _ (54)،  قابل‌دسترس در www.noormags.org
-        فتحی، سروش؛ مطلق، معصومه. (1394). رویکردی نظری بر توسعۀ پایدار روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT). فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی، سال دوم، (2)، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=118206
-        قلی‎نیا، محمد؛ سالاری، رضا. (1395). عوامل مؤثر بر استفادة پلیس راهور از خدمات دفاتر فاوا روستایی. استان خراسان جنوبی: دفتر تحقیقات خراسان جنوبی.
-        علیزاده، ابراهیم. (1397). شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای مشاغل پلیس راه. فصلنامه علمی راهور، (25)، 115-142،  http://talar.jrl.police.ir/article_18992.html
-        گزیدۀ مقالات فناوری اطلاعات و ارتباطات در  مناطق مرزی. (1388). پایگاه جامع اطلاع‎رسانی مدیران ایران، قابل‌دسترس در .www.modiriran.ir
-        ﻟﻴﻮﻧﺒﺮﮔﺮ، ها؛ ﭘﺎل، اچ ﮔﻮﻳﻦ. (1394). اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران کشاورزی (ترجمۀ محمد چیذری). ﺗﻬﺮان: داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.
-        مجموعه مقالات همایش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستا. (1382). تهران: مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.
-        محسنی تبریزی، علیرضا. (1392). طرح بررسی راه‌های جلب مشارکت مردمی در برنامۀ توسعۀ پایدار کشاورزی در  مناطق مرزی منطقۀ گرمسار. دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
-        هاشمی، شهناز. (1395). نقش ارتباط فردی و جمعی در اشاعۀ نوآوری‌ها در آموزش‌وپرورش. فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، (15)، سال پنجم، https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=59824
 
-        Aguroul, B., Morfy, L., Oliver, W. (2015). A Comprehensive Study on Adoption of Information Technology Innovations at the University of Florida, with the emphasis on student name Informing Science Journal, Vol. 12. No. 4. pp 125-139. https://www.ey.com/en_us/technology?WT.mc_id=10788795&AA.tsrc.
-        Brown, David. (2002). Why technology has not realized its potential in schools. American Secondary Education, (Pp. 25-29).
-        Cheong, W. H. (2014). Internet adoption in Macao. Journal of Computer mediated communication, Vol. 7, No.2. 
-        Hissung, Howard. (2014). Factors Influencing Information Technology Acceptance by Trainers An Empirical Study, euro pean Journal of scienfific Research ISSN14, 50-216x. vol.21-No.4; 2008, pp.603-616. http://www.eurojournals.com/ejsr,ht.
-        Internet use in central Queensland. (2013). Informing ence Journal. Vol. 6, No. 1. pp 573-588.
-        Taylor, W. J., Zhu, G. X., Dekkers, J., and Marshall, S. (2013). Factors affecting home. https://link.springer.com/book/10.10072F978-3-319-47928-6.
-        Lovechity, Liqun and Sterlachini. J. N. (2012). A Study Of IT Development Status In Iran,s Educational System. Article, Abstracts of the second world curriculum studies conference, Tampere: May 21-24. https://www.tuni.fi/en/news/postponed--ix-conference-childhood-studies-tampere-university.
-        Lazarsfeld, Paul F. and others. (1944). The peoples choice. New York:                 Duell  Sloan and Pearce 12.                       
-        Marvell, Jonathan and Moody, Brayans. (2006). Police & Cultural. London: Tavistosk.
-        Taylor, W. J., Zhu, G. X., Dekkers, J., and Marshall, S. (2013). Socioeconomic factors affecting home internet usage patterns in central Queensland. Informing Science Journal, Vol. 6. No. 1. pp 233-242.
-        Thorin, Charles. (2003). Factors that affect information technology adoption by teachers.Vhttp:// digital commons.unl.edu/dissertions/AAI3126960/.
-        Zhu. S. M. and Ghodoose. N. (2004). A staudy on the use of ICTin mathmatics teaching. Malaysian online journal of instructional Techonology (MOJTT), ISSN:1823-1144, Vol.2, No3, pp 43-51.
-        Warren, P. (2017). Community policing. American Journal of Police, 3(2), 205– 227. https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=95637.