رابطۀ پایداری سازمانی با ارتقای مهارت‌های اجتماعی با نقش میانجی‌گری عصب‌شناسی ادراکی و رضایت از حقوق و دستمزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار دپارتمان علوم پایه و مهندسی، دانشگاه علوم انتظامی امین

4 دانشجوی دکتری مدیریت ایمنی ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: در عصر حاضر به ­دلیل حضور چشمگیر فناوری­ های ارتباطــی، حساسیت­ ها در تعاملات اجتماعــی پلیس با مردم افزایش چشمگیری یافته است؛ بنابراین ارتقای مهارت‌های اجتماعی کارکنان پلیس راهور که لازمۀ رسیدن به یک وضعیت مطلوب در انجام صحیح مأموریت‌ها و وظایف این پلیس است، یک ضرورت اساسی محسوب می ­گردد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین رابطۀ پایداری سازمانی با ارتقای مهارت‌های اجتماعی با نقش میانجی‌گری عصب‌شناسی ادراکی و رضایت از حقوق و دستمزد کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان دشتستان می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش‌های کمّی گردآوری داده‌ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آماری شامل تمامی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان دشتستان بود. نمونه به حجم 175 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه ­ای انتخاب شده و به پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته پاسخ دادند.
یافته‌ها: با افزایش یا کاهش یک‌واحدی پایداری سازمانی، ارتقای مهارت‌های اجتماعی به میزان ۵۱ درصد افزایش یا کاهش می‌یابد و با افزایش یا کاهش یک‌ واحدی عصب‌شناسی ادراکی، مهارت‌های اجتماعی به میزان ۶۴ درصد افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. همچنین با افزایش یا کاهش یک‌واحدی رضایت از حقوق و دستمزد، ارتقای مهارت‌های اجتماعی به میزان ۲۱ درصد افزایش یا کاهش می‌یابد. ضریب تأثیر کل در بین پایداری سازمانی و ارتقای مهارت‌های اجتماعی کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با نقش میانجی عصب‌شناسی ادراکی به میزان ۷۴ درصد و با نقش میانجی رضایت از حقوق و دستمزد به میزان ۵۸ درصد است.
نتایج: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا می­ تواند با افزایش پایداری سازمانی در موفقیت و عملکرد، مهارت‌های اجتماعی کارکنان در ارتباط با عموم مردم را افزایش دهد. همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی باید با ایجاد درک صحیح از عصب‌شناسی و رضایت کارکنان به افزایش مهارت سازمانی در چهارچوب پایداری سازمان بپردازد. مدیران پلیس راهور باید طوری برنامه ­ریزی نمایند که کارها، وظایف و مسئولیت ­ها بر مبنای عصب‌شناسی ادراکی فرد به وی محول گردد تا با استفادۀ مناسب از عصب‌شناسی و ایجاد مهارت اجتماعی، کارایی مناسب‌تری از کارکنان دیده شود. با توجه به نوع شغل کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی، لازم است رضایت از حقوق و دستمزد به­ طور مناسب برآورده شود تا بتواند مهارت‌های اجتماعی کارکنان را بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها


-                  احمدی، محمدسعید؛ حاتمی، حمیدرضا؛ احدی، حسن؛ اسدزاده، حسن. (1392، زمستان). اثربخشی آموزش مهارت­های ارتباطی بر بهبود عزت‌نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. فصلنامهروان‌شناسیتربیت، 9 (17)، 187-205. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1133910
-                  افرازه، عباس؛ محمد نبی، ساویز؛ محمد نبی، مینا. (1389، بهار). الگوی سنجش و ارتقای درجه پایداری سازمانی با رویکرد مدیریت دانش. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول،61، 37 - 63.
https://jmsd.atu.ac.ir/issue_614_863.html
-                  پهلوان­صادق، اعظم (1398، پاییز و زمستان). اعتبارسنجی نشانگرها و ابعاد پایداری سازمانی در دانشکده­های مدیریت دانشگاه‌های دولتی تهران. پژوهش‌نامهمدیریتتحول، 11(22)، 81-110. DOI: 10.22067/pmt.v11i2.71531
-                  حسین­چاری، مسعود؛ دلاورپور، محمد آقا. (1385، زمستان). آیا افراد کمــرو و فاقــد مهارت‌های ارتباطی­اند؟ فصلنامه روانشناسان ایرانی، 3 (10)، 123-136.
-                  حسین‌پور، جعفر؛ پوررستم، مجید. (1397). عوامل مؤثر بر ارتقای مهارت‌های اجتماعی کارکنان پلیس راهور. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، (54)، 99-122.
https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=500095
-                  خاکی، غلامرضا (1388). مدیریتبهره‌وری. چاپ پنجم. تهران: کوهسار.
-                  رضایی، بابک؛ همتیان، هادی؛ زرگر، سید محمد. (1399، بهار). بررسی تأثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار، فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی، (20)، 93-108.
http://rmt.iranjournals.ir/article_39673_d61c571ab343444b292f53a0407ec62c.pdf
-                  سام خانیان، محمدربیع. (1384). برنامه‌ریزی آموزش منابع انسانی (مبانی و فرایندها). تهران: مهربرنا.
-                  سلیمانی، منصور (1388). آموزش مهارت‌های اجتماعی رویکردی نو. نشریه رشد آموزش علوم اجتماعی، (51)، 34-37. http://ensani.ir/file/download/article/20120329161034-5085-29.pdf
-                  سیروس، محمد؛ صبورطینت، کاوه. (1394). مدل مبنا برای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های ایرانی. دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ چاپ اول.
-                  کارگر، غلامرضا. (1394). عامل انسانی و پایداری سازمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-                  کاملی، محمدجواد؛ دارابی، رضا؛ جعفری، محمد؛ نامجو گرمی، محمد. (1390، تابستان). بررسی نقش نظام مدیریت حقوق و دستمزد بر کارایی کارکنان ستاد ناجا. فصلنامه توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، سال ششم، (20)، 41- 69.
-                  وست وود، پیتر. (1981). آموزش‌وپرورش کودکان با نیازهای ویژه (ترجمه شاهرخ مکوند حسینی، با همکاری فرح شیالن دری، 1381). تهران: نشر رشد.
-   یحیی­زاده‌فر، محمود؛ حسینی، ابوالحسن و آقایی کردشامی، ابوذر. (1393). تجزیه‌وتحلیل عوامل سازمانی، فردی و اجتماعی مؤثر بر پایداری سازمانی. کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار، تبریز. کد COI : NDMCONF01_050، https://civilica.com/doc/324678/
 
- Bateman, N. and David, A. (2015). Process improvement programmes: a model for assessing sustainability. International Journal of Operations & Production Management Vol.22, pp.515-526. http://dx.doi.org/10.1108/01443570210425156
- Bear M.F, Connors B.W, Paradiso M.A. (2013). Neuroscience: Exploring the Brain (4th ed.). Philedelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
- Camerer CL, Loewenstein. G., Prelec D. (2005). Neuroeconomics: how can neuroscience inform economics? Journal of Economic Literature, 43(1), 9-64.  DOI:10.1257/0022051053737843
- Daily, B.F. and Huang, S. (2014) Achieving sustainability through attention to human resource factors in organization management. International Journal of Operations & Production Management Vol.21, pp.1539-1552. https://doi.org/10.1177/2631454119873495.
- Finger, S. (2001). Origins of Neuroscience: A History of Explorations into Brain Function (3rd ed.). New York: Oxford University Press, USA.
- Gruman, J. A. & Saks, A. M. (2011). Performance Management and Employee Engagement. Human Resource Management Review, 123-136.  https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2010.09.004
-                        kappeler, victor, and gaines, larry k. (2011). community policing: a contemporary perspective, USA, ELSevier, 6th edition. https://www.elsevier.com/books/community-policing/kappeler/978-1-4557-2850-3
- Kazemian Moghaddam, K., Mehrabizadeh Honarmand, M., & Sodani, M. (2008). Comparing efficacy sistomatic desencitization in treatment test anxiety and educational function. Women Studies. 6 (1), 123-139.
- Lawler, E. (1971). Pay and Organizational Effectiveness: A Psychological Viewpoint. McGraw-Hill.
- Lee Chu, P. W. (2008). Using mixed methods to identify high reliability organization measures for local health department disaster preparedness, a dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Public Health in Public Health in the Graduate Division of the University of California, Berkeley.
-          Roberts, K. H.; Madsen, P.; Desai, V. & Van Stralen, D. (2005). A case of the birth and death of a high reliability healthcare organization. Qual Saf Health Care, 14(3), 216-220. DOI: 10.1136/qshc.2003.009589
- Ray, E., Elliot, S.N. (2006). Social Adjustment and Academic Achievement: A predictive model for students with divers Academic and Behavior Comprencies. School Psychology Review, Vol.35, Pp.491-503.
- Weick, K.E. & Sutcliffe, K.M. (2008). Managing the unexpected: Resilient performance in an age of uncertainty. By John Wiley & Sons, Inc. San Francisco.
- Young, B. (2012). Leadership and high-reliability organizations: why banks fail. The Journal of Operational Risk, 6(4), 67- 87. Retrieved from, http://search.proquest.com/docview/919194533?accountid=8067.