مطالعه پدیدارشناسانه نحوه برخورد حکیمانه پلیس راهور با مردم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: برخورد پلیس راهور با مردم می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در هماهنگی و همبستگی اجتماعی و به تبع آن گسترش نظم و امنیت در حوزه رفتارهای ترافیکی بسیار تأثیرگذار باشد. برخورد حکیمانه برخوردی توأم با حفظ حرمت، تعامل دو سویه، با صبر و شکیبایی و هوشمندانه و متعهدانه است که می‌تواند مشارکت شهروندان را در تأمین امنیت اجتماعی ارتقا دهد. تعامل سازنده و متقابل پلیس راهور و مردم نه تنها نظارت پلیس را راحت ­تر می‌کند، بلکه از یک جامعه توسعه‌یافته با حاکمیت قواعد و مقررات درونی شده توسط مردم، نشان دارد. این مطالعه با هدف تبیین نحوه برخورد حکیمانه پلیس راهور با مردم در جامعه اسلامی و با رویکرد پدیدار شناسی، انجام شده است.
روش: در این پژوهش از روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه، شهروندان کرمانشاهی بودند که تعداد30 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشاهده گردآوری شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در مرحله کدگذاری باز، 26 مفهوم از پاسخ‌های افراد استخراج شد. با توجه به اینکه لازم شد کدگذاری محوری انجام پذیرد، این 26 واحد معنایی در سه مقوله محوری به نام بعد معرفتی، بعد عاطفی و بعد عملکردی تقلیل داده شد. لازم به ذکر است که در بعدی دیگر ماتریس رفتار حکیمانه پلیس راهور مبتنی بر دو مقوله اثباتی و سلبی دسته‌بندی شد.
نتیجه‌گیری: بسیاری از رفتارهای حکیمانه پلیس راهور در حوزه اثباتی و در حیطه سلبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


 • الیاسى، محمدحسین؛ تقوى، منصور. (1388). نقش تعاملات پلیس راهنمایى و رانندگى در رعایت قوانین راهنمایى و رانندگى توسط رانندگان، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى، سال چهارم، شماره سوم، صص 326-341.
 • امیری، موسی؛ بهزاد، شهریار. (1396). بررسی تأثیر شیوه‌های فرهنگ‌سازی رسانه‌ایی بر ارتقای مدیریت ترافیک، فصلنامه علمی راهور، دوره 1396، شماره 23، صص. 100-73.

http://talar.jrl.police.ir/article_18976.html

 • ایمان، محمدتقی. (1397). روش‌شناسی تحقیقات کیفی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ چهارم.
 • آقابیگی، میلاد؛ پیوسته، منیره. (1395). برخورد پلیس با مردم؛ ماهنامه علوم انسانی اسلامی، دوره اول، شماره چهاردهم، صص 1-15.

https://civilica.com/doc/514532/

 • بازرگان، محمد. (1398). تبیین گفتمان ریاست سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال شانزدهم، شماره 49، صص 10-35.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=484756

 • بشیریه، حسین. (1378). دولت و جامعه مدنی (گفتمان‌های جامعه‌شناسی سیاسی)، کتاب نقد و نظر، ویژه مجله نقد و نظر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
 • تقوی دامغانی، سیدرضا. (1389). نگرشی بر مدیریت اسلامی، تهران: انتشارات چاپ و نشر بین‌الملل.
 • جعفری، محمدتقی. (1395). مولوی و جهان‌بینی‌ها، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
 • جوادیان، رضا. (1396). تحلیل پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی در پلیس راهور ناجا، فصلنامه علمی راهور، دوره 1396، شماره 20، صص. 141-164.

http://journals.police.ir/article_11664.html

 • حسینی، سید جلیل. (1392). عوامل و موانع پیشرفت کار جمعی و گروهی، شیراز: نشر تخت جمشید.
 • دراکر، پیتر؛ مارچ، جیمز؛ بنیس، وارن؛ گولمن، دانیل؛ سنگه، پیتر و دیگران. (1389). جستارهایی در رهبری، ترجمه محمدابراهیم محجوب، تهران: نشر نی.
 • ربانی فر، فاطمه؛ راد، علی. (1392). مؤلفه‌های رفتار حکیمانه در آیات و روایات (سبک زندگی حکیمانه)، نشریه کتاب و سنّت، دانشگاه قرآن و حدیث، شماره، 1، صص 177-199.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=313855

 • رحمانی، نادر؛ دلاور، علی؛ محسنی تبریزی، علیرضا؛ اسماعیلی، علیرضا. (1398). بررسی تأثیر عوامل انسانی - اجتماعی و فنی مهندسی در پیش‌بینی رفتار ترافیکی رانندگان شهر تهران، فصلنامه علمی راهور، دوره 1398، شماره 29، صص. 153-190.

https://www.sid.ir/FA/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=496115

 • رضایی، ایرج. (1388). مقدمه‌ای بر ارتباط کلامی پلیس راهنمایی و رانندگی در تعامل با مردم، مطالعات مدیریت ترافیک، شماره 13، صص 85-108.

https://www.sid.ir/FA/JOURNAL/ViewPaper.aspx?id=104224

 • زارعی، مصطفی؛ مرادی، اصفر؛ مرادی، نیلوفر. (1395). بررسی منزلت اجتماعی و فرهنگی پلیس در تبیین رفتار پلیس با شهروندان (با رویکرد پلیس جامعه محور).

http://journals.police.ir/article_19358_8499201bdd0bf45feabfa1a03e01065b.pdf

 • دعاگویان، داوود؛ رفیعی، محمدرضا. (1388). بررسی میزان سرمایه اجتماعی پلیس راهور و نقش آن در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال سوم، شماره 11، صص 83-104.

http://ensani.ir/file/download/article/20120327155052-4014-20.pdf

 • عترت دوست، محمد؛ نادری، محمد. (1397). اخلاق و رفتار 2 (سازمانی-اجتماعی)، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.
 • عجم اکرامی، رضا. (1394). رابطه بین دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی و رضایت‌مندی شهروندان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی.
 • عسگری خانقاه، اصغر و عامری، مهدی (1387). گذری بر فرهنگ رفتار پلیس با مردم، پژوهشی مردم شناختی در شهرستان گرمسار، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال دوم، شماره سوم، صص 143-152.

http://ensani.ir/file/download/article/20120329160037-5078-31.pdf

 • فقیه خلجانی، سیده فاطمه. (1393). سرمایه اجتماعی در اندیشه و عمل امام خمینی(ره)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، موسسه چاپ و نشر عروج.
 • فقیهی، علی‌نقی؛ نجفی، حسن؛ دریساوی، سمیه. (1394). سبک زندگی پیامبر(ص) و ائمّه(ع) در مواجهه با دیگران، فصلنامه سراج منیر، دوره 6، شماره 19، صص. 137-160.

https://www.magiran.com/paper/1525527

 • قرشی، علی‌اکبر. (1371). قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الإسلامیّة.
 • قهرمانی، علی‌اکبر. (1390). پلیس جامعه محور(نقش مشارکت مردم در پیشگیری از وقوع جرم)، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم، سال ششم، شماره هجدهم، صص 7-32.

http://journals.police.ir/article_13532.html

 • قهرمانی، علی‌اکبر؛ ابطحی، حسین. (1389). طراحى الگوى مدیریت پلیس جامعه محور در جمهورى اسلامى ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامى، سال پنجم، شماره اول، صص 54-81.

http://ensani.ir/file/download/article/20120426154232-5032-14.pdf

 • کلینی، ثقه السلام. (1375). اصول کافی. چاپ سوم، تهران: انتشارات اسوه.
 • مجیدی، عبداله؛ رنانی انصاری، قاسم. (1389). ابعاد و شاخص‌های کیفیت خدمات انتظامی کلانتری‌ها از دیدگاه مردم، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال اول، شماره اول، صص. 57-73.

http://ensani.ir/file/download/article/20101013085644

 • مصباح یزدی، محمدتقی. (1388). انسان‌سازی در قرآن، تنظیم و تدوین محمود فتحعلی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?id=128978

 • Berg, B. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. New York: Allyn and Becon.
 • Hinds, L & Murphy , K (2007), Public Satisfaction With Police: Using Procedural Justice to Improve Police Legitimacy, THE AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF CRIMINOLOGY, VOLUME 40.

https://doi.org/10.1375/acri.40.1.27

https://journals.sagepub.com/doi/10.1375/acri.40.1.27.

 • Miller, J.; Robert, C. D.; Henderson N. J.; Markovic J.; Christopher W. O. (2004). Public Opinions of the Police: The Influence of Friends, Family, and News Media, Additional copies can be obtained from the communications department of the Vera Institute of Justice, 233 Broadway, 12th floor, New York, 10279, (212) 334-1300. An electronic version of this report is available for download on Vera’s web site,

www.vera.org.

 • Kross, E. and Grossmann, L. (2012). Boosting Wisdom: Distance from the Self Enhances Wise Reasoning, Attitudes, and Behavior, Journal of Experimental Psychology: General, Vol. 141, No. 1, pp. 43–48.

https://doi.org/10.1037/a0024158.

 • Merriam, S. (1998). Qualitative Research and Case Study: Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
 • Neuman, L. (2000). Social Research Approaches. Third Edition. London: Allyn and Bacon.
 • Scheider, M. C., Rowell, T. & Bezdikian, V. (2006). The impact of citizen perceptions of community policing on fear of crime: Findings from twelve cities. Police Quarterly, Vol.6, 363.

https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html?hdrsu=1&_sg%5B0%5D=xB5tdg6deQxj.