ارائه رویکرد رفتاری رانندگان بین‌شهری در برابر خرابی سطحی در مدیریت روسازی بر مبنای مدل آماری درخت تصمیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه یزد

2 دانشیار دانشگاه یزد، پردیس فنی ومهندسی، دانشکده مهندسی عمران

چکیده

زمینه و هدف : صادفات از جمله پیشامد‌های نامطلوب در جریان ترافیکی هستند و سبب خسارات مالی و جانی فراوانی می‌شوند. رابطه مشخصی بین وضعیت روسازی و انواع تصادفات وجود دارد. همچنین ویژگی‌های خرابی روسازی از جمله پارامترهای مهم و تأثیرگذار بر نوع واکنش و رفتار رانندگان است که هدف این تحقیق مشخص­کردن این موضوع است که کدام خرابی‌ها تأثیر بیشتری بر الگوی رفتاری رانندگان در حین مواجهه با آن‌ها را داشته تا با شناسایی مؤثرترین خرابی­ها در الگوی رفتاری ناهنجار رانندگان نسبت به پیشگیری از وقوع این نوع حوادث اقدام شود. همچنین در این مقاله تأثیر پارامترهایی هم‌چون سرعت وسایل نقلیه حین رؤیت خرابی، حجم ترافیک عبوری و شدت خرابی بر نوع واکنش رانندگان در هنگام مواجهه شدن با خرابی بررسی شدند.
روش: در این مقاله به صورت موردی واکنش رانندگان در محور راه برون‌شهری ساری- قائم­شهر مورد تحلیل قرارگرفت. جهت تعیین نوع واکنش رانندگان با درنظر گرفتن عوامل مؤثر(سرعت، خرابی، حجم ترافیک) از روش درخت تصمیم استفاده شد. درخت تصمیم به علت نحوه نمایش گرافیکی نتایج، به سادگی قابل فهم است. بنابراین بر اساس الگوریتم درخت دسته‌بندی و رگرسیونی، درخت تصمیم ساخته شده است.
یافته‌ها: متغیر سرعت، مؤثرترین پارامتر بر میزان واکنش رانندگان و متغیر هدف بوده است و پس از آن به ترتیب ترافیک عبوری و شدت خرابی روسازی متغیرهای تأثیرگذار بعدی هستند.
نتیجه‌گیری : نتایج مدل محور ساری- قائم­شهر نشان می‌دهد که در محدوده سرعت  5/57 تا  5/62 اگر شاخص خرابی روسازی آسفالتی کمتر از 5/2 باشد، 3/83 درصد واکنش‌ها از نوع سوم هستند که بیشترین و شدید‌ترین واکنش‌ها در این محدوده رخ می‌دهد. اما اگر شاخص خرابی روسازی در این مورد بیشتر از 5/2 باشد واکنش‌ها با این شدت نمی‌باشند و درصد کمتری را به خود اختصاص می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


 • احدی، محمدرضا؛ شفیع‌پور، ابوذر. (1391). تأثیر مقاومت لغزشى رویه‌هاى آسفالتى بر تصادفات جاده‌اى، فصلنامه علمی راهور، دوره 9، شماره 18، ص 11-26.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183886.

 • اسماعیلی، مهدی. (1391). مفاهیم و تکنیک‌های داده‌کاوی،تهران: انتشارات نیاز دانش.
 • اکبری، مهدی؛ شفابخش، غلامعلی؛ احدی، محمدرضا. (1394). ارزیابی اثرات ایمنی شاخص وضعیت رویه راه بر فراوانی تصادفات خروج از جاده، فصل‌نامه علمی راهور، دوره 1، شماره 3، ص 47-61.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=294342.

 • الهی‌زاده، مهناز؛ خبیری، محمدمهدی. (1395). ارزیابی تأثیر خرابی روسازی براحتمال وقوع تصادفات به روش درخت تصمیم (مطالعه موردی: ناهمواری‌های روسازی)، فصل‌نامه مهندسی حمل­ونقل، دوره7، شماره4، ص579-603.

http://jte.sinaweb.net/article_15936.html.

 • جوادی، سیدوحید؛ صحاف، سیدعلی. (1398). تحلیل و بررسی تأثیر دو پارامتر خرابی روسازی و سرعت وسیله نقلیه روی TPN، تهران: یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران.

https://civilica.com/doc/966095.

 • قربانی، مهران؛ ذاکری، هرمز. (1390). بررسی سهم عوامل مؤثر در بروز تصادفات رانندگی، نشریه فناوری حمل‌ونقل، شماره 15، دوره 7، بهار،ص 38-50.

https://www.magiran.com/paper/865269.

 • مقدم‌کامرانی، علی؛ افتخارزاده، سیدفرهاد. (1388). بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد راه از لحاظ شاخص تصادفات، زنجان: اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده­ای و ریلی.

 https://civilica.com/doc/74435.

 • Baskara, S.N., Yaacob, H., Hainin, M. R., and Asmah Hassan, S. (2016). Accident Due To Pavement Condition–A Review. Jurnal Teknologi 78, 2-7.

DOI: 10.11113/jt.v78.9494.

 • Chan, C.Y., Huang, B., Yan, X. and Richards, S. (2008). Effects of Asphalt Pavement Conditions on Traffic Accidents in Tennessee Utilizing Pavement Management System (PMS). Southeastern Transportation Center University of Tennessee, Knoxville, no. 44, 150-161.

DOI: 10.1002/atr.129.

 • Chang, Li-Yen. (2014). Analysis of effects of manhole covers on motorcycle driver maneuvers: A nonparametric classification tree approach. Traffic injury prevention 15, no. 2, 206-212.

DOI: 10.1080/15389588.2013.792110.

 • Gao, C., & Elzarka, H. (2021). The use of decision tree based predictive models for improving the culvert inspection process. Advanced Engineering Informatics 47, no.101, pp.203.

DOI: 10.1016/j.aei.2020.101203.

 • Hashim, I., Younes, M. A., and El-Hamraw , S. (2018). Impact of Pavement Condition on Speed Change for Different Vehicle Classes. American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) 43, no. 1, 271-290.

DOI: 10.1016/j.proeng.2015.11.111.

 • Lee, J., Nam, B., and Abdel-Aty, M. (2015). Effects of pavement surface conditions on traffic crash severity. Journal of Transportation Engineering 141, no. 10.

DOI: 10.1061/(ASCE)TE.1943-5436.0000785.

 • Li, Y., Liu, Ch., and Ding, L. (2013). Impact of pavement conditions on crash severity. Accident Analysis & Prevention 59, 399-406.

DOI: 10.1016/j.aap.2013.06.028.

 • Sarwar, Md Tawfiq, and Panagiotis Ch Anastasopoulos. (2017). The effect of long term non-invasive pavement deterioration on accident injury-severity rates, A seemingly unrelated and multivariate equations approach. Analytic methods in accident research 13, 1-15.

DOI: 10.1016/j.amar.2016.10.003.

 • Soltani, Nemat, and Mamdoohi, Amir Reza. (2016). A Model of Driver Behavior in Response to Road Roughness: A Case Study of Yazd Arterials. Journal of Geotechnical & Transportation Engineering 2, no. 2 46-50.

jgtte.com/issues/4/Issue%204%20-3.pdf

 • Vinayakamurthy, M., Mamlouk, M., Underwood, Sh., and Kaloush, K. (2017). Effect of pavement condition on accident rate. Arizona: Arizona State University.

http://ntc.umd.edu/node/171

 • Ziari, H., & Khabiri, M. M. (2006). Analysis characteristics and provide a prediction model of public bus accident in Tehran. Journal of Applied Sciences, 6(2), 247-250.

DOI: 10.3923/jas.2006.247.250.