بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در قانون‌گریزی رانندگان و عدم‌تمکین از فرمان پلیس

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ارومیه، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه ایران

2 دانشجوی دکتری روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد روان شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

زمینه و هدف: قانون گریزی رانندگان و عدم تمکین از فرمان پلیس همواره یکی از مسائل اجتماعی مهم در تمامی جوامع به شمار می­رود. هدف این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در قانون ­گریزی رانندگان و عدم تمکین از فرمان پلیس بود.
روش: روش تحقیق مطالعه حاضر علّی- مقایسه ­ایی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه رانندگان متخلف استان آذربایجان غربی بود که به دلیل نمره منفی بیش از حد مجاز (30 به بالا)، گواهی­نامه یا وسایل نقیله آنان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی استان در بازه زمانی آبان تا دی ماه سال 1398 ضبط گردیده و به  پلیس راهنمایی و رانندگی استان مراجعه نموده اند، بودند. از این بین تعداد 120 راننده متخلف از طریق روش نمونه­ گیری در­ دسترس انتخاب شدند. همچنین 120 نفر نیز راننده غیرمتخلف با روش همتاسازی از لحاظ سابقه رانندگی، نوع وسیله نقیله (سبک- سنگین) و سن به عنوان گروه مقایسه، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ­های این تحقیق  از پرسش­نامه ­های حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی (2000)، مشارکت اجتماعی (1393)، بی­ نظمی اجتماعی (1395) و احساس بی­هنجاری (2011) استفاده شد.
یافته­ها: یافته ­ها نشان داد از یک سو بین رانندگان قانون­ گریز و رانندگان قانون­ مدار در حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، تفاوت معناداری وجود ندارد. اما بین رانندگان قانون­ گریز و رانندگان قانون ­مدار در مشارکت اجتماعی، کنترل اجتماعی و بی­ هنجاری اجتماعی، تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و آشفتگی اجتماعی نقش مهمی در بروز پدیده قانون­ گریزی رانندگان و عدم تمکین از فرمان پلیس دارند. لذا به سیاستمداران و قانون­گذاران پیشنهاد می­ شود که با افزایش کنترل اجتماعی و فراهم­سازی امکانات افزایش مشارکت شهروندان در جامعه و کاهش احساس آشفتگی اجتماعی شهروندان از بروز پدیده قانون­ گریزی رانندگی پیشگیری کرده و  زمینه اطاعت از قانون توسط شهروندان را فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها


 • احمدی، سیروس؛ سلامتیان، درنا. (1395). کنترل اجتماعی و قانون­گریزی رانندگی. فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، 42، 37-56.

http://noo.rs/ZsxVn

 • ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا. (1380). بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی شهر کاشان. فصلنامه علوم اجتماعی، 17(17)، 3-31.

http://noo.rs/TOk3j

 • اسلامی، سید رضا. (1388). بررسی امنیت اجتماعی و برخی عوامل مرتبط با آن (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تبریز.
 • حق نظری، محمدرضا؛ شایگان، فریبا. (1395). نقش مشارکت نهادهای مردمی در پیشگیری اجتماعی از جرم. فصلنامه علمی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، 11(44)، 33-52.

http://noo.rs/PjZb8

 • درویشی، صیاد. (1398). نقش میانجی سرمایه اجتماعی در تأثیر عدالت سازمانی و حمایت سازمانی پلیس بر پیشگیری‏ از جرم (مطالعه موردی کلانتری‌های انتظامی استان قم). مدیریت سرمایه اجتماعی، 6(2)، 197-218.

doi: 10.22059/jscm.2019.275102.1774

 • دلاور، علی. (1393). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
 • دلپسند، کامل؛ ایار، علی؛ خانی، سعید و محمدی، پریخان. (1391). حمایت اجتماعی و جرم(مطالعه تطبیقی جوانان مجرم و عادی شهر ایلام)، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(2)، 89-120.

doi: 10.22059/jisr.2012.36557

 • رجبی گیلان، نادر؛ قاسمی، سید رامین؛ رشادت، سهیلا و رجبی، سجاد. (1392). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان. علوم پزشکی زنجان، 21(88)، 107-95.

http://zums.ac.ir/journal/article-1-2362-fa.html

 • زارع شاه آبادی، اکبر؛ ترکان، رحمت اله. (1391). رابطه سرمایه اجتماعی و قانون­گریزی در بین شهروندان شهر یزد. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 8(27)، 84-118.

 http://noo.rs/omBSg

 • سلیمی، علی؛ داوری، محمد. (1385). جامعه­شناسی کجروی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • طالبی، ابوتراب؛ امینی، سعیده و طلوع پارسا، سید فرید. (1394). بررسی تأثیر احساس آنومی بر امکان کنش ارتباطی (مورد مطالعه: شهر مشهد). فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران، 6(1)، 51-70.

doi: 10.22059/ijsp.2015.56919

 • عباس زاده، محمد؛ عابدینی، عیسی؛ حسنی، محمدرضا و مبارک بخشایش، مرتضی. (1391). آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز). پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 1(4)، 19-38.

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195812

 • عشایری، طاها؛ رستمی، میلاد. (1393). مطالعه جامعه ­شناختی عوامل مؤثر بر گرایش رانندگان به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی. فصلنامه علمی راهور،11، 51-82.

http://noo.rs/fKJ1A

 • فرجی، هوشنگ. (1398). بررسی رابطه مشارکت اجتماعی با گرایش به پیشگیری اجتماعی از جرم. فصلنامه دانش انتظامی کردستان، 9(36)، 33-54.

doi: 10.22054/rjsw.2017.9652

 • فیروزجائیان، علی اصغر؛ توکلی، جواد. (1395). تحلیل جامعه­شناختی قانون‌گریزی در رانندگی‌ با تأکید بر نظریه کنترل اجتماعی (مطالعه موردی:جوانان شهر نکا). پژوهش­های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 5(2)، 25-40.

doi: 10.22108/ssoss.2016.20953

 • فیروزجائیان، علی اصغر؛ علی‌بابایی، یحیی. (1392). فرسایش سرمایه اجتماعی و قانون‌گریزی در شهر تهران. مجله جامعه‌شناسی ایران، 14(1)، 128-159.

Doi: 10.22108/SSOSS.2019.103867.1075

 • فیروزجائیان، اصغر؛ هاشمی، سید علی. (1395). قانون­گریزی به مثابه آنومی اجتماعی. فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعی، 7(47)، 81-106.

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=316564

 • لطفی خاچکی، طاهره؛ فیروزجاییان، علی اصغر. (1395). تأثیر ضعف کنترل اجتماعی بر بی­نظمی اجتماعی و فیزیکی شهروندان تهرانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی، 48، 128-109.

 doi: 10.22108/ssoss.2019.103867.1075

 • محمدزاده، جهانشاه؛ سایه میری، کوروش و محمودی، بهروز. (1395). هنجاریابی مقیاس حمایت اجتماعی(MOS) افراد بزرگسال مبتلا به بیماری­های مزمن در شهر ایلام. نشریه علمی پژوهشی علوم پزشکی ایلام، 7(23)، 77-69.

 http://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-2489-fa.html

 • مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (1392). تحلیل مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی از حوادث رانندگی، سایت مرکز.
 • میرفردی، اصغر؛ احمدی، سیروس. (1393). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و تخلف رانندگی. فصلنامه علمی راهور, 9, 11-37.

 http://noo.rs/avqhK

 • میرفردی، اصغر؛ فرجی، فروغ. (1395). بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان (جامعه­شناسی کاربردی)، 27(2)، 93-110.

doi: 10.22108/JAS.2016.20493

 • Alonsofachado, A., Montesmartinez, A., Menendezvillalva, C., Pereira, M. C. (2007). Cultural adaptation and validation of the medical outcomes study social support questionnaire (MOS-SSS). Acta Médica Portuguesa, 20, 525-34.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18331696/

 • Arisukwu, O., Igbolekwu, C., & Oye, J. (2020). Community participation in crime prevention and control in rural Nigeria. Heliyon, 6(9), 5-15.

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05015

 • Baumer, E., & Gustafson, R. (2007). Social Organization and Instrumental Crime: Assessing the Empirical Validity of Classic and Contemporary Anomie Theories. Criminology, 45, 617-663.

https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2007.00090.x

 • Beirne, P., & Messerschmidt, J. (1995). Criminology. united states of America: Harcourt Brace & Company.
 • Bernburg, J. G. (2002). Anomie, Social Change and Crime. A Theoretical Examination of Institutional‐Anomie Theory. The British Journal of Criminology, 42(4), 729-742.

https://doi.org/10.1093/bjc/42.4.729

 • Bernburg, J. G. (2014). Anomie and Crime. In: Bruinsma G., Weisburd D. (eds) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_216

 • Bjerregaard, B., & Cochran, J. K. (2008). A Cross-National Test of Institutional Anomie Theory: Do the Strength of Other Social Institutions Mediate or Moderate the Effects of the Economy on the Rate of Crime?. Western Criminology Review, 9(1), 31– 48.

https://www.researchgate.net/publication/237111065_A_Cross-National_Test_of_Institutional_Anomie_Theory_Do_the_Strength_of_Other_Social_Institutions_Mediate_or_Moderate_the_Effects_of_the_Economy_on_the_Rate_of_Crime1

 • Black, D. (1983). Crime as Social Control. American Sociological Review, 48(1), 34-45.

https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/2095143

 • Brauer, M., & Chekroun, P. (2005). The relationship between perceived violation of social norms and social control: Situational factors influencing the reaction to deviance. Journal of Applied Social Psychology, 35(7), 1519–1539.

https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.2005.tb02182.x

 • Bowen, N. K., Bowen, G. L., & Ware, W. (2002). Neighborhood Social Disorganization, Families, and the Educational Behavior of Adolescents. Journal of Adolescent Research, 17(5), 468 – 490.

https://doi.org/10.1177%2F0743558402175003

 • Brown, A. (2004). Anti-Social Behavior, Crime Control and Social Control. Howard Journal, 13, 87-102.

https://doi.org/10.1111/j.1468-2311.2004.00321.x 

 • Bruinsma, G. J. N. (2014). History of criminological theories: Causes of crime. In: Bruinsma, GJN, Weisburd, D (eds) The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_547

 • Bullock, K. (2014) Introduction. In: Citizens, Community and Crime Control. Crime Prevention and Security Management. London: Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/9781137269331_1

 • Chouhy, C. (2019) Social Support and Crime. In: Krohn M., Hendrix N., Penly Hall G., Lizotte A. (eds) Handbook on Crime and Deviance. Handbooks of Sociology and Social Research. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_12

 • Chriss, J. (2007). The Functions of the Social Bond. The Sociological Quarterly, 48(4), 263-275.

https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00097.x

 • Claydon, J. (2013). Legislation. In: Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta A.D. (eds) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin: Heidelberg.

https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8

 • Cochran, J. K., & Bjerregaard, B. (2012). Structural Anomie and Crime: A Cross-National Test. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 56(2), 203–217.

https://doi.org/10.1177/0306624x10396071

 • Cohen, A. (1965). The Sociology of the Deviant Act: Anomie Theory and Beyond. American Sociological Review, 30(1), 5-14.

https://doi.org/10.2307/2091770

 • Crum, B., Ambrose, , Garnett, R., & Roth, F. (2003). Social Disorganization Theory and Crime in West Virginia. Thesis Submitted to The Graduate College of Marshall University.
 • Cullen, F. T., Wright, J. P., & Chamlin, M. B. (1999). Social Support and Social Reform: A Progressive Crime Control Agenda. Crime & Delinquency, 45(2), 188–207.

https://doi.org/10.1177/0011128799045002002

 • Dasgupta P. (2018) Social Capital. In: Macmillan Publishers Ltd (eds) The New Palgrave Dictionary of Economics. London: Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/978-1-349-95189-5_2043

 • Davis, N. J., & Stasz, C. (1990). Social control of deviance: A Critical Perspective. New York: McGraw-Hill Publishing company.
 • Deflem, M. (2007). Anomie. In: Ritzer, G. (ed.) The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Wiley: Oxford.
 • De Haan, W., & Loader, I. (2002). On the emotions of crime, punishment and social control. Theoretical Criminology, 6(3), 243–253.

https://doi.org/10.1177%2F136248060200600301

 • De Li, S., & MacKenzie, D. L. (2003). The Gendered Effects of Adult Social Bonds on the Criminal Activities of Probationers. Criminal Justice Review, 28(2), 278–298.

https://doi.org/10.1177%2F073401680302800205

 • De Silva, M. J., McKenzie, K., Harpham, T., & Huttly, S. R. (2005). Social capital and mental illness: a systematic review. Journal of epidemiology and community health, 59(8), 619–627.

https://doi.org/10.1136/jech.2004.029678

 • Devine, J., Sheley, J., & Smith, M. (1988). Macroeconomic and Social-Control Policy Influences on Crime Rate Changes, 1948-1985. American Sociological Review, 53(3), 407-420.

https://doi.org/10.2307/2095648

 • DiCristina, B. (2016). Durkheim’s theory of anomie and crime: A clarification and elaboration. Australian & New Zealand Journal of Criminology, 49(3), 311–331.

https://doi.org/10.1177%2F0004865815585391

 • Dufur, M., Hoffmann, J., Braudt, D., Parcel, T., & Spence, K. (2015). Examining the Effects of Family and School Social Capital on Delinquent Behavior. Deviant Behavior, 36, 511-526.

https://doi.org/10.1080/01639625.2014.944069

 • Erickson, K. G., Crosnoe, R., & Dornbusch, S. M. (2000). A social process model of adolescent deviance: Combining social control and differential association perspectives. Journal of Youth and Adolescence, 29(4), 395–425.

https://doi.org/10.1023/A:1005163724952 

 • Fontanella, L., Sarra, A., & Valentini, P. (2018). Varying levels of anomie in Europe: a multilevel analysis based on multidimensional IRT models. AStA Advances in Statistical Analysis, 102, 589-650.

https://doi.org/10.1007/s10182-018-0320-0

 • Forward, S. (2009). An assessment of what motivates road violations. Transportation Research, 12, 23-225.

https://doi.org/10.1016/j.trf.2008.12.003 

 • Fudge Schormans, A. (2014). Social Participation. In: Michalos A.C. (eds) Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht: Speinger.

https://doi.org/10.1007/978-94-007-0753-5

 • Gerth, H. H. (1997). On talcott parson's The Social System. International Journal of Politics, Culture, and Society, 10, 673–684.

http://www.jstor.org/stable/20019915

 • Glendon, A. I. (2007). Driving violations observed, An Australian study. Ergonomics, 50(8), 1159-1182.

https://doi.org/10.1080/00140130701318624

 • Gofman, A. (2014). Durkheim’s Theory of Social Solidarity and Social Rules. In: Jeffries V. (eds) The Palgrave Handbook of Altruism, Morality, and Social Solidarity. New York: Palgrave Macmillan.

https://doi.org/10.1057/9781137391865_3

 • Groff, E. R. (2015). Informal Social Control and Crime Events. Journal of Contemporary Criminal Justice, 31(1), 90–106.

https://doi.org/10.1177%2F1043986214552619

 • Han, S. (2020). Compositional and Contextual Associations of Social Capital and Fear of Crime. Deviant Behavior, 16, 164-179.

https://doi.org/10.1080/01639625.2020.1789295

 • Hartmann, D., & Massoglia, M. (2007). Re-Assessing the Relationship between High School Sports Participation and Deviance: Evidence of Enduring, Bifurcated Effects. The Sociological quarterly, 48(3), 485–505.

https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00086.x

 • Heckert, D., & Heckert, U. (2004). Using an Integrated Typology of Deviance to Expand Merton's Anomie Theory. The Justice Professional, 17, 75-90.

https://doi.org/10.1080/08884310420001679352

 • Hernández, W., Dammert, L., & Kanashiro, L. (2020). Fear of crime examined rough diversity of crime, social inequalities, and social capital: An empirical evaluation in Peru (article in press). Australian and New Zealand Journal of Criminology, 56, 364-378.

http://dx.doi.org/10.1177/0004865820954466

 • Heydari, A., Teymoori, A., Mohamadi, B., & Sarhadi, S. (2012). The effect of Socioeconomic Status and Anomie on Illegal Behavior. Asian Social Science, 9(2), 18-32.

https://www.researchgate.net/publication/243962635_The_effect_of_Socioeconomic_Status_and_Anomie_on_Illegal_Behavior

 • Hochstetler, A., DeLisi, M., & Pratt, T. C. (2010). Social Support and Feelings of Hostility Among Released Inmates. Crime & Delinquency, 56(4), 588–607.

https://doi.org/10.1177/0011128708319926

 • Hughes, J. W., Tomlinson, A., Blumenthal, J. A., Davidson, J., Sketch, M. H., & Watkins, L. L. (2004). Social support and religiosity as coping strategies for anxiety in hospitalized cardiac patients. Annals of Behavioral Medicine, 28(3), 179–185.

https://doi.org/10.1207/s15324796abm2803_6

 • Jiang, S., & Lambert, E. G. (2009). Views of Formal and Informal Crime Control and Their Correlates in China. International Criminal Justice Review, 19(1), 5–24.

https://doi.org/10.1177/1057567708331001 

 • John, L., & Shafi, M. (2020). Impact of organizational structure and social support on pro-social rule breaking: A frontline perspective. Cogent Business & Management, 7, 107-123.

https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1781994

 • Juelsbo, T. (2016). Rules. In: Glăveanu V.P., Tanggaard L., Wegener C. (eds) Creativity A New Vocabulary. Palgrave Studies in Creativity and Culture. London: Palgrave.

https://doi.org/10.1057/9781137511805_17

 • Kaljee, L. M., & Chen, X. (2011). Social capital and risk and protective behaviors: a global health perspective. Adolescent health, medicine and therapeutics, 2011(2), 113–122.

https://doi.org/10.2147/AHMT.S26560

 • Keuschnigg, M., & Wolbring, T. (2015). Disorder, social capital, and norm violation: Three field experiments on the broken windows thesis. Rationality and Society, 27(1), 96–126.

https://doi.org/10.1177/1043463114561749

 • Kimmel, M., & Aronson, A. (2012). Sociology Now. Boston: Allyn & Bacon.
 • Konty, M. (2005). Microanomie: The Cognitive Foundations of the Relationship Between Anomie and Deviance. Criminology, 43, 107-132.

https://doi.org/10.1111/j.0011-1348.2005.00004.x

 • Kurlychek, M. C. (2014). Social Control. In: Bruinsma G., Weisburd D. (eds) Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice. New York: Springer.

https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2

 • Kurtz, D. L., & Zavala, E. (2017). The Importance of Social Support and Coercion to Risk of Impulsivity and Juvenile Offending. Crime & Delinquency, 63(14), 1838–1860.

https://doi.org/10.1177%2F0011128716675360

 • Lambert, G. E., Jashankar, J. S., Pasupuleti, S., & Jagadish (2012). Correlates of informal social control on crime prevention: An exploratory study among university students, Andhra Pradesh, India. Asian criminology, 7(3), 239-250.

https://doi.org/10.1007/s11417-011-9108-9

 • Lavrakas, P., & Herz, E. (2006). Citizen Participation in Neighborhood Crime Prevention. Criminology, 20, 479 - 498.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-9125.1982.tb00473.x 

 • Lukes, S., & Prabhat, D. (2012). Durkheim on law and morality: The disintegration thesis. Journal of Classical Sociology, 12(3–4), 363–383.

https://doi.org/10.1177%2F1468795X12453270

 • Lucidi, F., Girelli, L., Chirico, A., Alivernini, F., & Cozzolino, M. (2019). Personality Traits and Attitudes Toward Traffic Safety Predict Risky Behavior Across Young, Adult, and Older Drivers. Frontiers in psychology, 10, 536-553.

https://dx.doi.org/10.3389%2Ffpsyg.2019.00536

 • Luengas, P., & Ruprah, I. (2008). Fear of Crime: Does Trust and Community Participation Matter?. Inter-American Development Bank, Office of Evaluation and Oversight (OVE): OVE Working Papers.

https://www.researchgate.net/publication/23531137_Fear_of_Crime_Does_Trust_and_Community_Participation_Matter

 • Luiza, P., Coelho Franco, V. B., Gouvea, C., Fernanda, B., & Monteiroa, L. (2014). A Characterisation of Commuter Bicycle Trips. Social and Behavioral Sciences, 29(7), 1165 –1174.

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.151

 • Martin, B. (2007). Activism, Social and Political, in: Encyclopedia of Activsm and Social Justice. Sage, Thousand Oaks, CA.
 • Messner, S. F., Baumer, E., & Rosenfeld, R. (2001). Social capital and Homicide. social Forces, 80(1), 283 – 310.

http://dx.doi.org/10.1353/sof.2001.0086

 • Moore, M., & Recker, N. (2016). Social Capital Groups and Crime in Urban Counties. Deviant Behavior, 22, 1-13.

https://doi.org/10.1080/01639625.2016.1197609

 • Merton, R. (1938). Social Structure and Anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682.

https://psycnet.apa.org/doi/10.2307/2084686

 • Onyx, J. & Bullen, P. (2000). Measuring Social Capital in Five Communities. Journal of Applied Behavioral Science, 36(1), 23-42.

https://doi.org/10.1177%2F0021886300361002

 • Parsons, T. (1937). Structure of social action. Volume I. New York: McGraw Hill.
 • Parsons, T. (2007). American society: A theory of the societal community. Boulder: Paradigm Publishers.
 • Pennay, D. (2006). Community Attitudes to Road Safety: Community Attitudes Survey Wave. Canberra: Australian Transport Safety Bureau.
 • Polakowski, M. (1994). Linking Self- and Social Control with Deviance: Illuminating the Structure Underlying a General Theory of Crime and Its Relation to Deviant Activity. Journal of Quantitative Criminology, 10(1), 41-78.

https://doi.org/10.1007/BF02221008

 • Raaj, K. S. (1991). Social Osmosis and Patterns of Crime: A Dynamic Economic Analysis. Journal of Political Economy, 99(6), 144-167.

http://www.jstor.org/stable/2937730

 • Ramseyer, J. M. (2015). Social Capital and the Formal Legal System: Evidence from Prefecture-Level Data in Japan. Journal of Legal Analysis, 7(2), 421–466.

https://doi.org/10.1093/jla/lav008

 • Reid, S. T. (2000). Crime and Criminology, McGraw-Hill Higher Education, A Division of McGraw-Hill Companies.
 • Richards, M., Wells, A., Gatto, F., Contreras-Hermosilla, A. & Pommier, D. (2003). Impacts of illegality and barriers to legal ity: A diagnostic analysis of illegal logging in Honduras and Nicaragua. International Forestry Review, 5, 282-292.

http://dx.doi.org/10.1505/IFOR.5.3.282.19153

 • Rose, A., Clear, R. (1998). Incarceration, Social Capital, and Crime: Implications for social Disorganization Theory, Criminology. Beverly Hills, 36(3), 441- 479.

https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1998.tb01255.x

 • Sampson, R. (1986). Crime in Cities: The Effects of Formal and Informal Social Control. Crime and Justice, 8, 271-311.

https://doi.org/10.1086/449125

 • Sargeant, E., Liu, Y., St John, N., Fong Hong, N., & Huu, T. (2017). Social capital and fear of crime in Brisbane. Journal of Sociology, 53(3), 637–652.

https://doi.org/10.1177%2F1440783317704992

 • Shackelford, T. K. (2020). Lawlessness. In: Zeigler-Hill V., Shackelford T.K. (eds) Encyclopedia of Personality and Individual Differences. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-24612-3_301448

 • Siegel, L. J. (2007). Criminology: Theories, patterns and typologies. Canada: Thomson Wadsworth.
 • Sifers, S. K. (2014). Social Support. In: Levesque R.J.R. (eds) Encyclopedia of Adolescence. Springer: Cham.

https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1695-2

 • Smith, P. (2008). Durkheim and criminology: Reconstructing the legacy. The Australian and New Zealand Journal of Criminology, 41, 333–344.

https://doi.org/10.1375%2Facri.41.3.333

 • Spohr, S. A., Suzuki, S., Marshall, B., Taxman, F., & Walters, S. (2016). Social support quality and availability affects risk behaviors in offenders. Health & Justice, 4, 78-95.

https://doi.org/10.1186/s40352-016-0033-y

 • Takagi, D., Ikeda, K., & Kawachi, I. (2012). Neighborhood social capital and crime victimization: comparison of spatial regression analysis and hierarchical regression analysis. Social science & medicine, 75(10), 1895–1902.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.07.039

 • Takagi, D., Ikeda, K., Kobayashi, T., Harihara, M., & Kawachi, I. (2016). The Impact of Crime on Social Ties and Civic Participation. Journal of Community and Applied Social Psychology, 26, 164-178.

https://doi.org/10.1002/casp.2243

 • Tas, C., Brown, E. C., Eskikurt, G., Irmak, S., Aydın, O., Esen-Danaci, A., & Brüne, M. (2018). Cortisol response to stress in schizophrenia: Associations with oxytocin, social support and social functioning. Psychiatry Research, 61(7), 85-100.

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.05.011

 • Thio, A. (2001). Deviant behaior. Boston: Allyn and bacon.
 • Triplett, R. A., Gainey, R. R., & Sun, I. Y. (2003). Institutional Strength, Social Control and Neighborhood Crime Rates. Theoretical Criminology, 7(4), 439–467.

https://doi.org/10.1177%2F13624806030074003

 • Turkel, G. (2005). Talcott Parsons: The Social Relations of Individualism and Economy. Sociological Focus, 38(1), 65-82.

https://doi.org/10.1080/00380237.2005.10571257

 • Vermillion, M. (2007). Sport Participation and Adolescent Deviance: A Logistic Analysis. Social Thought & Research, 28, 227-258.

https://doi.org/10.17161/STR.1808.5228

 • Villalonga-Olives, E., & Kawachi, I. (2017). The dark side of social capital: A systematic review of the negative health effects of social capital. Social science & medicine, 194, 105–127.

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.10.020

 • Yoshida, Y., Broyles, S., Scribner, R., Chen, L., & Phillippi, S. (2018). Social support modifies the negative effects of acculturation on obesity and central obesity in Mexican men. Ethnicity & Health, America, CRC Press, 1–12.

https://doi.org/10.1080/13557858.2018.1492708

 • Wilcox, P., & Warner, B. (2006). Social ties and crime: Is the relationship gendered?. Criminology, 37, 789-814.

http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-9125.1999.tb00505.x

 • World Health Organization (WHO) (2017). Save LIVES - A road safety technical package. Geneva. Accessible at:

www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-livespackage/en/.

 • Wright, D., & Fitzpatrick, K. (2006). Social Capital and Adolescent Violent Behavior: Correlates of Fighting and Weapon Use among Secondary School Students. Social Forces, 84(3), 1435-1453.

https://psycnet.apa.org/doi/10.1353/sof.2006.0077

 • Zheng, Y., Ma, Y., & Cheng, J. (2019). Effects of personality traits and sociocognitive determinants on risky riding behaviors among Chinese e-bikers. Traffic injury prevention, 20(8), 838–843.

https://doi.org/10.1080/15389588.2019.1655144