مقایسه ترافیکی دو رویکرد حق تقدم گردشی و ترکیبی در میدان‌های چندبازو‌ی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه آیت الله بروجردی

2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد الکترونیک

3 دانشیار گروه عملیات ترافیک، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

زمینه و هدف: میدان­های چندبازو یکی از خاص­ترین انواع میادین ترافیکی هستند. دراین پژوهش سعی شده است تا نحوه ­ی رعایت حق ­تقدم در این نوع میادین بررسی شود. هدف اصلی در تحقیق جاری مقایسه پارامترهای ترافیکی در دو حالت حق تقدم میادین می باشد.
روش: تحقیق پیش ­رو با مدل­سازی دو حالت مختلف حق­تقدم در نرم ­افزار شبیه­ ساز ترافیکی به بررسی نحوه ­ی رعایت حق ­تقدم پرداخته است. در این پژوهش از دو شیوه ­ی حق تقدم گردشی وترکیبی استفاده شده است.
یافته ­ها: با ارائه ­ی یک روش منسجم زمان سفر، طول صف، حجم، ظرفیت و تاخیر در میدان برای دو حالت گردشی و ترکیبی بدست آمده است. یافته ها نشان می­ دهد در صورت اولویت داشتن حفظ عملکرد ترافیکی میدان، شیوه حق تقدم گردشی دارای کارآیی بیشتری می باشد. اما در صورتی که شاخص های ترافیکی معابر منتهی به میدان(بازوها) از اولویت ترافیکی بالاتری برخوردار باشند می بایست شیوه حق تقدم ترکیبی را اعمال نمود.
نتیجه­ گیری: مدل مربوط به حق تقدم ترکیبی با افزایش احجام تا مرحله چهارم دچار مشکل نشده است اما پس از اعمال افزایش حجم مربوط به مرحله پنجم دچار قفل شدگی درون میدان شده است. شرایط برای میدان با حق تقدم گردشی متفاوت بود و این میدان تا مرحله آخر به عملکرد خود ادامه داده است، اما در این مرحله طول صف ها به شدت افزایش یافت. برخلاف حالت حق تقدم ترکیبی، در این حالت قفل شدگی در خطوط گردشی درون میدان رخ نداد. همچنین زمان­های تاخیر برای حق تقدم ترکیبی تا میزان افزایش حجم یک دوم اختلاف حجم کم تر از مقادیر متناظر برای حق تقدم گردشی بوده است.
 
 

کلیدواژه‌ها