شناسایی و اولویت بندی مشکلات ترافیکی پایانه برکت شهرستان مهران در ایام اربعین حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ایمنی ترافیک دانشگاه علوم انتظامی

2 استادیار گروه مدیریت راهبردی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 استادیار دپارتمان علوم پایه و مهندسی دانشگاه عاوم انتظامی امین

4 رئیس اداره کنترل راه های روستایی، پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا

5 کارشناسی ارشدحقوق دانشگاه آزاد اسلامی فارسان

چکیده

زمینه و هدف :پایانه‌های مسافربری جزو زیرساخت‌های حیاتی شهرها و محل تلاقی حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری بوده و نقش غیرقابل‌انکاری در تعدیل و تنظیم نبض ترافیک شهرها و ایجاد تمرکز و تشکل در ارائه خدمات سفرهای بین‌شهری دارند.هدف از این پژوهش شناسایی مشکلات ترافیکی پایانه مسافربری برکت شهرستان مهران است.که این پایانه، به لحاظ ورود و خروج بیش از 50 درصدی زائران عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، از موقعیت خاص و ویژه ای برخوردار می باشد.
روش:این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع، کاربردی است که رویکردی کیفی و کمی مبتنی بر روش تحلیل محتوا، تحلیل عاملی تأییدی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دارد. جامعه آماری تحقیق برای مصاحبه های نیمه ساختاریافته شامل 15 نفر از روسا و مدیران پلیس راهور و راه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و استان ایلام بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. مشکلات شناسایی شده توسط تحلیل محتوای مصاحبه ها، منتج به تهیه پرسشنامه ای محقق ساخته جهت اخذ نظر جامعه کارشناسان پلیس‌ راهور و راه و سازمان راهداری حمل‌ونقل پایانه‌ها که ﺣﺪاﻗﻞ یک سال ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و حضور در طرح اربعین حسینی و پایانه برکت را دارا بودند. پایایی پرسشنامه با توجه به ضریب آلفای کرونباخ 0.827 از سطح بالایی برخوردار بود.
یافته ها: سه مشکل شاخص؛ زیرساختی( عمومی و فنی- ترافیکی) ،مدیریتی( سازمانی و برون سازمانی) ،مشارکتی و هماهنگی‌های بین بخشی(سازمانی و برون سازمانی) شناسایی شدند و تحلیل عاملی تأییدی توسط مدلیابی معادلات ساختاری نشان داد که شاخص های شناسایی شده توسط تحلیل محتوا، مورد تأیید کارشناسان نیز می باشد. و براساس نظرات کارشناسان و متخصصین حوزه حمل‌ونقل و راهنمایی و رانندگی و راهداری، از لحاظ ترافیکی میزان  65 درصد  اعتقاد به مناسب بودن مکان فعلی پایانه برکت در صورت افزایش زیرساخت‌ها دارند.
نتایج:نتایج حاصل از بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که مشکلات مدیریتی با وزن 594/0 در اولویت نخست، مشکلات زیرساختی با وزن 249/0 و مشکلات مشارکتی با وزن 157/0در اولویت های بعدی قرار دارند. در میان مشکلات مدیریتی نیز، مدیریت درون سازمانی مهمتر از سایر موارد است.

کلیدواژه‌ها