نمایه نویسندگان

آ

 • آل عمران، رویا بررسی تأثیر ارتقای سطح سواد بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]

ا

 • امینی، علیرضا بررسی وضعیت ایمنی در را ههای روستایی و تأثیر آن بر تصادفات [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 103-120]

ب

 • باقر علیزاده اقدم، محمد سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]
 • بهمن اورامان، مظفر بررسی پراکنش کاربری های پزشکی و تأثیر آن بر ترافیک شهری [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 99-127]

ت

 • تاج الدین، محبوبه تأثیر باز یهای آموزشی بر یادگیری علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی [دوره 1391، شماره 2، 1391، صفحه 71-98]
 • تقوایی، مسعود بررسی پراکنش کاربری های پزشکی و تأثیر آن بر ترافیک شهری [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 99-127]

ج

ح

 • حسین پورکاظمی، محمد ارزیابی و اولوی تبندی اهداف کوتا همدت در راستای اجرای راهبرد تقویت ایمنی جاد هها با ترکیب فنون برنام هریزی خطی و SAW فازی [دوره 1391، شماره 2، 1391، صفحه 119-137]
 • حقیقت، فاطمه ارزیابی و اولوی تبندی اهداف کوتا همدت در راستای اجرای راهبرد تقویت ایمنی جاد هها با ترکیب فنون برنام هریزی خطی و SAW فازی [دوره 1391، شماره 2، 1391، صفحه 119-137]

خ

 • خرم آبادی، یداله بررسی اثر زایگارنیک برزمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهی نامه رانندگی [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 51-73]

ر

 • رضایی، علیرضا بررسی وضعیت ایمنی در را ههای روستایی و تأثیر آن بر تصادفات [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 103-120]
 • رضا احدی، محمد بررسی وضعیت ایمنی در را ههای روستایی و تأثیر آن بر تصادفات [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 103-120]
 • رضا پاک گوهر، علی تعیین تأثیر مؤلفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 75-102]
 • رضا مسعود، حمید بررسی اثر زایگارنیک برزمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهی نامه رانندگی [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 51-73]
 • رضا وارثی، حمید بررسی پراکنش کاربری های پزشکی و تأثیر آن بر ترافیک شهری [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 99-127]

ز

س

 • سعید منجم، محمد بررسی میزان اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با مدل بارهای الکتریکی [دوره 1391، شماره 2، 1391، صفحه 99-118]
 • سلطانی، مرتضی ارتباط بین اجزای آمادگی جسمانی کارکنان پلیس راهور با نیم رخ حالات خلقی [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 121-141]
 • سمیع پور، ابراهیم شناسایی راه های تع یین الگوی بهینه تراف کی شهری [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 129-148]

ش

 • شیران، غلامرضا بررسی علل تصادفات در بزرگرا هها [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]
 • شریعت مهیمنی، افشین کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در طراحی شبکه تغذیه کننده حمل و نقل همگانی [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 57-76]

ص

 • صالحی، ذاکر سبک زندگی فرهنگی رانندگان؛ ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 11-30]

ض

 • ضرغام حاجبی، مجید بررسی اثر زایگارنیک برزمان واکنش و میزان توجه در متقاضیان گواهی نامه رانندگی [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 51-73]

ع

 • علی اکبر احمدی، سید شناسایی و اولوی تبندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر بر ارتقای کارآیی کارکنان [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 31-56]
 • علی آل عمران، سید بررسی تأثیر ارتقای سطح سواد بر میزان تخلفات راهنمایی و رانندگی در ایران [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 37-50]
 • علیپور، احمد بررسی وضعیت چرخش در ا پیشنهاد در رفتار رانندگیفراد چپ دست و راست دست به منظور ارائه [دوره 1391، شماره 2، 1391، صفحه 35-53]
 • علی خائف الهی، احمد شناسایی و اولوی تبندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر بر ارتقای کارآیی کارکنان [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 31-56]
 • علی خوشبخت، میرزا شناسایی و اولوی تبندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر بر ارتقای کارآیی کارکنان [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 31-56]

ف

 • فقیهی، ابوالحسن عوامل مؤثر بر افزایش فرهنگ ایمنی جاد های ایران [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 11-36]

ک

 • کاظمی، مجتبی تعیین تأثیر مؤلفه های خطای رانندگی در شدت تصادفات [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 75-102]
 • کیهانیان، ابوذر شناسایی راه های تع یین الگوی بهینه تراف کی شهری [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 129-148]

گ

 • گشتیل، خیری بررسی علل تصادفات در بزرگرا هها [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 77-98]

ل

 • لشکری، مسعود ارتباط بین اجزای آمادگی جسمانی کارکنان پلیس راهور با نیم رخ حالات خلقی [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 121-141]
 • لطیفی، سلیمه شناسایی راه های تع یین الگوی بهینه تراف کی شهری [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 129-148]

م

 • محمد سادات حسینی، سید بررسی میزان اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی با مدل بارهای الکتریکی [دوره 1391، شماره 2، 1391، صفحه 99-118]
 • مرادی، حامد ارتباط بین اجزای آمادگی جسمانی کارکنان پلیس راهور با نیم رخ حالات خلقی [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 121-141]
 • مرادی، غلامرضا ارتباط بین اجزای آمادگی جسمانی کارکنان پلیس راهور با نیم رخ حالات خلقی [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 121-141]
 • مردانی راد، مژگان بررسی وضعیت چرخش در ا پیشنهاد در رفتار رانندگیفراد چپ دست و راست دست به منظور ارائه [دوره 1391، شماره 2، 1391، صفحه 35-53]
 • مهدی طهوری نیا، محمد کاربرد الگوریتم اجتماع مورچگان در طراحی شبکه تغذیه کننده حمل و نقل همگانی [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 57-76]

ن

 • نظیف کار، حمیده عوامل مؤثر بر افزایش فرهنگ ایمنی جاد های ایران [دوره 1391، شماره 3، 1391، صفحه 11-36]
 • نوروزی، داریوش تأثیر باز یهای آموزشی بر یادگیری علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی [دوره 1391، شماره 2، 1391، صفحه 71-98]

ی

 • یعقوبی، نورمحمد شناسایی راه های تع یین الگوی بهینه تراف کی شهری [دوره 1391، شماره 1، 1391، صفحه 129-148]