دوره و شماره: دوره 1397، شماره 26، پاییز 1397، صفحه 9-236 (پاییز 97) 
2. ارائه رویکرد مقایسه ای برای سنجش میزان دقت روش های پیش بینی حوادث ترافیکی استان زنجان

صفحه 51-76

محمدرضا امیدی؛ میثم جعفری اسکندری؛ صدیق رئیسی؛ امیر عباس شجاعی


3. ارائۀ مدل بهینۀ شناسایی نقاط حادثه‌خیز راه‌های دوخطۀ برون‌شهری ایران

صفحه 77-98

محمدرضا احدی؛ محمد باقر سلیمی کوچی؛ محمدرضا مهماندار؛ مهدی حسین پور