دوره و شماره: دوره 1397، شماره 27، زمستان 1397، صفحه 9-254 (زمستان 97) 
3. تحلیل مؤلفه‌های مؤثر در استفاده از کلاه ایمنی در موتورسواران

صفحه 77-100

سید نبی اله میر حسینی؛ سید رسول داودی؛ مجید عظیم محسنی