دوره و شماره: دوره 1397، شماره 25، تابستان 1397، صفحه 9-163 
8. بررسی عوامل مرتبط با ادراک از رانندگی در بین رانندگان شهر یزد

صفحه 217-242

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ زینب احمدی میرقائد