دوره و شماره: دوره 1399، شماره 33، تابستان 1399، صفحه 1-235 (شماره 33 تابستان 99) 

مقاله پژوهشی

1. پیش بینی رفتار رانندگی بر اساس هوش هیجانی و ادراک خطر رانندگی

صفحه 9-36

معصومه افسری؛ سارا هاشمی؛ علیرضا مغیثی


3. پیمایش جامعه شناختی تخلفات رانندگان و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 59-82

طاها عشایری؛ محسن محمدی؛ فاطمه نامیان؛ زهرا امین فلاح


4. رابطة عوامل ارتباطی - اجتماعی مؤثر بر تصادفات درون شهری

صفحه 83-116

رضا عبد الرحمانی؛ نورالدین عبدی؛ سعد اله عیسی زاده