دوره و شماره: دوره 1399، شماره 34، پاییز 1399، صفحه 9-263 
2. تحلیل فضایی و پیش‌بینی میزان تصادفات رانندگی در سطح شبکۀ معابر شهری

صفحه 33-70

محمدحسن یزدانی؛ ابراهیم فیروزی مجنده؛ سینا فیض اله زاده اردبیلی