دوره و شماره: دوره 1399، شماره 35، زمستان 1399، صفحه 9-241 
3. بررسی رانندگی تهاجمی در شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 77-114

کبری کریمیان؛ مهربان پارسامهر؛ زهرا شکوهی کوچی