دوره و شماره: دوره 1400، شماره 36، بهار 1400، صفحه 9-236 
2. طراحی‌مدل صلاحیت‌سنجی رانندگان اتوبوس درون‌شهری تهران

صفحه 45-84

علیرضا شکیبا؛ علی نحوی؛ طیبه فردوسی؛ فریده حق شناس کاشانی