دوره و شماره: دوره 1392، شماره 5، تابستان 1392 
3. بررسی نقش مداخل هگرایانه عزت نفس بر میزان قانو نگرایی رانندگان

صفحه 33-56

محمد عباس زاده؛ حسین میرزایی؛ شهریار بهزادبصیرت؛ شمسی کاشانی


5. طراحی سامانه تحلیل گر وگردآورندۀ نقاط حادثه خیز

صفحه 81-107

اعظم بهره دار؛ علی اصغر آل شیخ؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ مهدیه قدسی نزاد