دوره و شماره: دوره 1392، شماره 6، پاییز 1392 
4. بررسی ارتباط بین احتمال رخداد تصادفات جاده ای و پدیده یخبندان در جاده های اصلی استان سمنان

صفحه 65-83

سعید کامیابی؛ سید موسی طباطبایی؛ رحیم یوسفی زاده؛ حمید رضا ملکی؛ غلامحسن بیابانی