دوره و شماره: دوره 1392، شماره 4، بهار 1392 
1. بررسی عوامل مؤثر در افزایش تصادفات درو نشهری شهر زنجان

صفحه 11-32

ابوالفضل مشکینی؛ رحیم غلامحسینی؛ شاهرخ زادولی خواجه


3. بررسی عوامل مؤثر بر ساماندهی تردد موتورسیکلت ها

صفحه 63-92

عبداله هندیانی؛ اسکندر مومنی؛ حسین رحیمی


5. تأثیر اقدامات پدافند غیر عامل بر مدیریت ترافیک

صفحه 121-138

سید تیمور حسینی؛ محسن مرادیان؛ محمد حسین نیکخواه؛ میرزا علی خوشبخت