دوره و شماره: دوره 1391، شماره 3، زمستان 1391 
6. ارتباط بین اجزای آمادگی جسمانی کارکنان پلیس راهور با نیم رخ حالات خلقی

صفحه 121-141

غلامرضا مرادی؛ مسعود لشکری؛ مرتضی سلطانی؛ حامد مرادی